آزمونِ آزمایشیِ جی1 – قوانین 1

آزمونِ آزمایشیِ رایگانِ برای رانندگانِ انتاریو. این بخش از سوالاتِ آسان و قابل‌فهم، صرفاً به منظورِ تمرین و آمادگیِ شما، برای آزمونِ جی1 انتاریو

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
اگر وسیله‌ی نقلیه‌ی امدادی، که دستگاه‌های صوتی و بصریِ خود را به کار انداخته، در جاده‌ای دوطرفه حرکت کند، با توجه به قانون، وظیفه‌ی سایر رانندگان چیست؟
وسیله‌ی نقلیه را، به منتها علیهِ سمتِ راست، هدایت و در صورتِ نیاز، توقف کنند
سرعتِ خود را، زیاد کرده، و از مسیر خارج شوند
به راننده، علامتِ عبور، دهند
با همان سرعتِ قبلی، به مسیرِ خود ادامه دهند

Correct!

Wrong!

در جاده‌های یک‌طرفه، قبل از گردش به چپ، راننده موظف است به کدام باند برود؟
making a left turn from a one-way street
نزدیک‌ترین باند به سمتِ چپِ جاده
نزدیک‌ترین باند به سمتِ راستِ جاده
نزدیک‌ترین باند به خطِ وسطِ جاده
مادامی که راننده علامت بدهد، انتخابِ باند اهمیتی ندارد

Correct!

Wrong!

هنگامِ رسیدن به تابلویِ حقِ تقدم، رانندگان، موظف به انجامِ چه کاری هستند؟
Upon approaching a Yield sign
از سرعتِ خود کاسته، اگر لازم شد، توقف کرده، و فقط در صورتی که مانع، وجود نداشت، عبور کنند
توقف کرده، و سپس به آرامی به جریانِ ترافیکیِ پیشِ‌رو بپیوندند
توقف کرده، و سپس به سرعت به جریانِ ترافیکیِ پیشِ‌رو بپیوندند
سرعتِ خود را افزوده، و خود را در جریانِ ترافیکیِ پیشِ‌رو جای دهند

Correct!

Wrong!

هنگامی که با وجودِ چراغِ قرمز، گردش به راست، مجاز است، رانندگان می‌بایست، قبل از ورود به تقاطع و گردش، چه اقدامی کنند؟
ht turn against a red signal
توقفِ کامل نموده، منتظر مانده تا زمانی که مانع، و یا خطری وجود ندارد، عبور کنند
از سرعتِ خود کاسته، و با احتیاط عبور کنند
توقف کرده، سپس واردِ جریانِ ترافیکی شوند
از سرعتِ خود کاسته، و با علامت دادن، بپیچند

Correct!

Wrong!

اگر راننده‌ای، برای بارِ اول، با میزانِ الکلِ .......... در خون، دستگیر شود، پلیس می‌تواند، فوراً گواهی‌نامه‌اش را، به مدتِ سه روز، تعلیق کند
driver is caught driving with a blood alcohol concentration
0.05 - 0.08
0.08 - 0.10
0.07 - 0.08
0.08 - 0.18

Correct!

Wrong!

در حینِ رانندگی با چراغ‌های روشن، چه هنگام راننده موظف به استفاده از نورِ پایین است؟
در فاصله‌ی 150 متری از وسیله‌ی نقلیه‌ای که از روبرو می‌آید
در فاصله‌ی 30 متری از وسیله‌ی نقلیه‌ای که از روبرو می‌آید
در فاصله‌ی 300 متری از وسیله‌ی نقلیه‌ای که از روبرو می‌آید
در فاصله‌ی 50 متری از وسیله‌ی نقلیه‌ای که از روبرو می‌آید

Correct!

Wrong!

دو خطِ مُمتَد بر روی جاده، بیانگرِ چیست؟
جریانِ ترافیکی را، از موانعی مانندِ پایه‌ی پل و یا موانعِ بتنی دور نگه می‌دارد
قبل از رسیدن به خطوط، توقف کرده و حقِ تقدم را به عابرانِ پیاده دهید
بدین معناست که باندی که شما در آن هستید، یا تمام می‌شود یا باندِ خروجی است، و شما بایستی باندِ خود را عوض کنید
مسیر برای عبور، ایمن نیست

Correct!

Wrong!

:با توجه به نزدیک شدن به پیچ، می‌بایست
سعی کنید سرعتِ ایمنِ خود را حفظ کنید
سرعتِ خود را افزایش دهید
ناگهان ترمز کنید
قبل از رسیدن به پیچ، توقف کنید

Correct!

Wrong!

:وقتی که پلیسِ راهنمایی‌ورانندگی به راننده‌ای علامت می‌دهد که کنار بکشد
Stop for police officer if asked
راننده می‌بایست سرعتِ خود را کاسته، تا جایی که امکان دارد و خطری تهدیدش نمی‌کند، به سمتِ راست برود و توقف کامل کند
راننده می‌بایست سرعتِ خود را کاسته، تا جایی که امکان دارد و خطری تهدیدش نمی‌کند، به سمتِ چپ برود و توقف کامل کند
راننده می‌بایست سرعتِ خود را کاسته، و در باندی که در حالِ حرکت بوده، توقف کند
راننده می‌بایست به مسیرِ خود ادامه داده تا به نزدیک‌ترین پارکینگ رسیده، علامت داده، و واردِ پارکینگ شده و سپس توقف کند

Correct!

Wrong!

چرا باید تستِ آلایندگی بر روی خودرو انجام‌شده باشد؟
vehicle undergo emission testing
همه‌ی گزینه‌ها، صحیح اند
زیرا ثبتِ خودرو، نیاز به تمدید دارد
زیرا خودرو، در این مدت، فرسوده شده است
زیرا امکان این وجود دارد که خودرو محیط زیست را آلوده کند

Correct!

Wrong!

به منظورِ دور زدنِ قانونی، راننده بایستی تا چند متر از هر دو مسیر را ببیند؟
make a legal U-turn
150 متر
50 متر
250 متر
100 متر

Correct!

Wrong!

هنگامِ رویارویی با تقاطعی که خطِ توقف و خطِ عابرِ پیاده یا پیاده‌رو ندارد، راننده بایستی کجا توقف کند؟
intersection which has no stop line
لبه‌ی تقاطع
دقیقاً کنارِ علامتِ ایست
دقیقاً قبل از علامتِ ایست
اندکی داخلِ تقاطع

Correct!

Wrong!

هنگامی که تابلوی محدودیت سرعت، نصب نشده، حداکثر سرعت، در شهرها، شهرهای کوچک و روستاها چقدر است؟
posted speed limits
50 کیلومتربرساعت
30 کیلومتربرساعت
40 کیلومتربرساعت
60 کیلومتربرساعت

Correct!

Wrong!

در جاده‌هایی که وسطِ آنها، جداکننده وجود دارد، رانندگان چه زمانی بایستی برای اتوبوسِ مدرسه توقف کنند؟
stop for school buses
هنگامی که پشتِ سرِ اتوبوس، متوقف شده‌اند، در حالی که چراغِ چشمک‌زنِ اتوبوس روشن است
هرگاه که اتوبوس توقف کند
در جاده‌هایی که وسطِ آنها، جداکننده وجود دارد، نیازی به توقف نیست
هرگاه که به اتوبوس می‌رسند

Correct!

Wrong!

اگر هنگامی که راننده، در حالِ ورود به تقاطع است، چراغِ راهنمایی، از سبز به زرد تغییرِ رنگ دهد، راننده، موظف به چه کاری است؟
signal light changes from green to amber
باید توقف کند؛ اما اگر توقف کردن، همراه با خطر باشد، باید با احتیاط عبور کند
سرعت را افزایش داده تا هر چه سریع‌تر، تقاطع را ترک کند
سرعتِ فعلی را حفظ کرده، و از تقاطع عبور کند
بوق زده، و عابرین و سایرِ وسایلِ نقلیه را از عبورِ خود از تقاطع آگاه کند

Correct!

Wrong!

:شخصی که گواهی‌نامه‌ی رانندگی‌اش، تعلیق شده
driver licence is under suspension
تحتِ هیچ شرایطی حقِ رانندگیِ با وسایل نقلیه‌ی موتوری را ندارد
فقط در شرایطِ اورژانسی، حقِ رانندگیِ با وسایل نقلیه‌ی موتوری را دارد
فقط در مسیر رفت‌وآمدِ محل کار، حقِ رانندگیِ با وسایل نقلیه‌ی موتوری را دارد
فقط با همراهیِ شخصی که دارنده‌ی گواهی‌نامه است، حقِ رانندگیِ با وسایل نقلیه‌ی موتوری را دارد

Correct!

Wrong!

هنگامِ برخورد به علامتِ ایست، قبل از ورود به تقاطع، راننده موظف به انجامِ چه کاری است؟
must stop at STOP sign
توقف کرده، و در صورتِ اطمینان از عدمِ وجودِ خطر، عبور کنند
از سرعتِ خود کاسته، بوق زده، و عبور کنند
از سرعتِ خود کاسته، و در صورتِ اطمینان از عدمِ وجودِ مانع، عبور کنند
توقف کرده، بوق زده، و عبور کنند

Correct!

Wrong!

:چراغِ قرمزِ چشمک‌زن در تقاطع
flashing red beacon
رانندگان بایستی به صورتِ کامل توقف کرده، و در صورتِ عدمِ وجودِ خطر، از تقاطع عبور کنند
از سرعتِ خود کاسته، و با احتیاط عبور کنند
از سرعتِ خود کاسته، و در صورتِ لزوم، حقِ تقدم را، به خودروهایی که از سمتِ چپ یا راست می‌آیند، بدهند
چراغِ راهنما، کار نمی‌کند، با احتیاط عبور کنید

Correct!

Wrong!

آیا در انتاریو، قانونِ بستنِ کمربندِ ایمنی، وجود دارد
Ontario has seat belt law
بله
خیر
فقط در هنگامِ رانندگی در بزرگراه‌ها
فقط در هنگامِ رانندگی در مناطقِ شهری

Correct!

Wrong!

هنگامی که وسیله‌ی حمل‌ونقلِ عمومی (تراموای)، در حالِ سوار و یا پیاده کردنِ مسافرین، در جایی که هیچ محلِ مخصوصی به این منظور وجود ندارد، است، رانندگانی که، پشت سرِ وسیله‌ی حمل‌ونقلِ عمومی مذکور هستند، موظف به انجام چه کاری اند؟
stop for streetcar
حداقل در فاصله‌ی دو متری از دربِ عقبِ وسیله‌ی حمل‌ونقلِ عمومی مذکور، که مسافرین در حالِ سوار و یا پیاده شدن، هستند، توقف کنند
پشتِ دربِ عقبِ وسیله‌ی حمل‌ونقلِ عمومی مذکور، توقف کرده، و با احتیاط عبور کنند
بوق زده، و با احتیاط عبور کنند
در صورتِ عدمِ وجودِ مانع، از سمتِ چپِ مسیر عبور کنند

Correct!

Wrong!

هنگامی که راننده، قصدِ گردش به سمتِ راست را دارد، می‌بایست در کدام باندِ ترافیکی حرکت کند؟
make a right-hand turn
نزدیک‌ترین باند به سمتِ راستِ جاده
نزدیک‌ترین باند به سمتِ چپِ جاده
نزدیک‌ترین باند به خطِ وسطِ جاده
باندی که از سمتِ چپ نزدیک می‌شود

Correct!

Wrong!

هنگامِ ورود به بزرگراه، وظیفه‌ی راننده چیست؟
Entering a freeway
علامت داده، سرعتِ خود را زیاد کرده، و به آرامی، به جریان بپیوندید
در باندِ سرعت، توقف کرده، و منتظر باز شدنِ مسیر شده، و سپس به سرعت واردِ آزادراه شوید
از سرعتِ خود کاسته، و ناگهان واردِ آزادراه شوید
با سرعتِ کم رانندگی کرده، و آماده‌ی توقف برای جریانِ ترافیکیِ آزادراه شوید

Correct!

Wrong!

اگر دو خودرو، تقریباً همزمان با هم به تقاطعِ بدونِ علامتِ راهنمایی‌ورانندگی، برسند، حقِ تقدم با کیست؟
two vehicles arrive at an uncontrolled intersection at approximately the same time
خودرویی که در سمتِ راستِ وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگر قرار دارد
خودرویی که در سمتِ چپِ وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگر قرار دارد
هیچ کدام
خودرویی که با سرعتِ بیشتر در حرکت است

Correct!

Wrong!

:هنگامی که از یک دوچرخه‌ سوار، رد می‌شوید، حداقل فاصله می‌بایست
یک متر بینِ خودرو و دوچرخه‌سوار باشد
دو متر بینِ خودرو و دوچرخه‌سوار باشد
سه متر بینِ خودرو و دوچرخه‌سوار باشد
پنج متر بینِ خودرو و دوچرخه‌سوار باشد

Correct!

Wrong!

:اگر در حینِ رانندگی، گوشیِ تلفن همراهِ شما زنگ زد
همه‌ی گزینه‌ها، صحیح اند
کنار کشیده، پارک کرده، و سپس، از گوشیِ تلفنِ همراهِ خود استفاه کنید
از سرنشینان بخواهید تا تلفنِ شما را جواب دهند
صبر کنید تا تماس، رویِ پیامِ صوتی برود

Correct!

Wrong!

:چراغِ زردِ چشمک‌زن در تقاطع
به رانندگان اخطار می‌دهد که با احتیاط حرکت کنند
اگر رانندگان، قصدِ گردش به راست دارند، بایستی توقف کنند
به رانندگان اجازه داده که با سرعتِ قبلی، به مسیرِ خود ادامه دهند
اگر رانندگان، قصدِ گردش به چپ دارند، بایستی توقف کنند

Correct!

Wrong!

در میدان، حقِ تقدم با کدام راننده است؟
right-of-way in a roundabout
راننده‌ای که زودتر واردِ میدان شده‌است
راننده‌ای که در حالِ ورود به میدان است
راننده‌ای که از سمتِ راست، واردِ میدان می‌شود
راننده‌ای که از سمتِ چپ، واردِ میدان می‌شود

Correct!

Wrong!

چه هنگام، رانندگان موظف به روشن نمودنِ چراغ‌های خودرو هستند؟
When lights on vehicles to be turned on
در بازه‌ی زمانی نیم ساعت مانده به غروب، و نیم ساعت بعد از طلوعِ خورشید، و هرگاه که نورِ کافی در محل، برای تشخیصِ اشیاء از فاصله‌ی 150 متری وجود نداشته باشد
در بازه‌ی زمانی غروب تا طلوعِ خورشید
در بازه‌ی زمانی غروب تا طلوعِ خورشید، و هرگاه که نورِ کافی در محل، برای تشخیصِ اشیاء از فاصله‌ی 150 متری وجود نداشته باشد
زمانِ مشخصی ندارد

Correct!

Wrong!

در هنگامی که استفاده از نور، ضروری است، راننده‌ای که پشتِ سرِ خودروی دیگری حرکت می‌کند، از چه فاصله‌ای می‌بایست از چراغ‌های نورِ پایین، استفاده کند؟
از فاصله‌ی 60 متری
از فاصله‌ی 30 متری
از فاصله‌ی 120 متری
از فاصله‌ی 100 متری

Correct!

Wrong!

هنگامی که در تقاطع، چراغ سبز است، از نظرِ قانونی، حقِ تقدم با کیست؟
Pedestrians have right-of-way
عابرانِ پیاده که در حالِ عبور از چراغ اند
عابرانِ پیاده که در حالِ عبور از چراغِ مخالف اند
رانندگانی که قصدِ گردش به راست دارند
رانندگانی که قصدِ گردش به چپ دارند

Correct!

Wrong!

راننده‌ای که قصدِ حرکتِ مستقیم دارد و با چراغِ قرمز در تقاطع مواجه می‌شود، موظف به انجامِ چه کاری است؟
must STOP at red traffic signal light
توقف کرده، و تا روشن شدنِ چراغِ سبز، منتظر مانده، و در صورتِ عدمِ وجودِ مانع، از تقاطع عبور کنید
توقف کرده، و به عابرانِ پیاده، اجازه‌ی عبور داده، و سپس با احتیاط عبور کنید
توقف کرده، و در صورتِ عدمِ وجودِ مانع، عبور کنید
از سرعتِ خود کاسته، و در صورتِ عدمِ وجودِ مانع، عبور کنید

Correct!

Wrong!

:هنگامی که خطری وجود ندارد، سبقت از سمتِ راست
passing other vehicles on the right side
مجاز است، در صورتی که خیابان یا بزرگراه، دو باند و یا بیشتر برای عبورِ وسایلِ نقلیه‌ای که هم جهت حرکت می‌کنند داشته باشند
در همه‌ی زمان‌ها، و در هر خیابان و یا بزرگراهی، مجاز است
مجاز است، در صورتی که امکانِ رانندگی در شانه‌ی جاده وجود داشته باشد
تحتِ هیچ شرایطی مجاز نیست

Correct!

Wrong!

هنگام بکسل کردنِ تریلر و یا قایق، راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه، نباید مورد/مواردِ زیر را در تریلر یا قایق حمل کند
People not allowed in the trailer or boat
انسان
اسلحه
مواد اشتعال زا
وسایلِ اردو زدن

Correct!

Wrong!

در جاده‌های دوطرفه، قبل از گردش به چپ، راننده موظف است به کدام باند برود؟
making a left turn
سمتِ راستی‌ترین باند، نسبت به خطِ وسطِ جاده
نزدیک‌ترین باند به سمتِ راستِ جاده
نزدیک‌ترین باند به سمتِ چپِ جاده
مادامی که راننده علامت بدهد، انتخابِ باند اهمیتی ندارد

Correct!

Wrong!

چرا رانندگان باید هنگام گردش به چپ یا راست، علامت دهند؟
use signals when turning
همه‌ی گزینه‌ها صحیح اند
تا جریانِ ترافیکیِ مقابل را، از قصدِ خود، آگاه کنند
تا جریانِ ترافیکی پشتِ سر را، از قصدِ خود، آگاه کنند
تا عابرانِ پیاده را، از قصدِ خود، آگاه کنند

Correct!

Wrong!

:فلشِ سفیدِ نقاشی‌شده بر روی یک باند، یعنی
شما فقط اجازه‌ی عبور در جهتِ نشان‌داده‌شده را دارید
قبل از فلش توقف کرده، و حق تقدم را به عابرانِ پیاده دهید
به مض اینکه مانعی سرِ راهِ شما نبود، به دورترین باندِ چپ یا راست بروید
نشانگرِ این است که شما کجا بایستی توقف کنید

Correct!

Wrong!

چه زمانی، رانندگان می‌توانند از شانه‌ی راستِ جاده، عبور کنند؟
pass on the right shoulder
فقط هنگامی که شانه‌ی سمتِ راستِ جاده، هموار است، می‌توانند از خودرویی که دارد به سمتِ چپ می‌پیچد، عبور کنند
هرگاه که بتوانند بدونِ خطر عبور کنند
هر زمانی می‌توانند از خودرویی که دارد به سمتِ چپ می‌پیچد، عبور کنند، فارغ از اینکه شانه‌ی سمتِ راستِ جاده، هموار یا ناهموار است
هرگز

Correct!

Wrong!

تعدادِ سرنشینانِ خودرو باید چند نفر باشد، تا خودرو بتواند در بزرگراه‌های بینِ‌شهری، از باندِ عبورومرورِ مخصوصِ خودروهایِ چندسرنشینه (HOV)، استفاده کند؟
High Occupancy Vehicle (HOV) lanes
حداقل دو نفر
3 نفر یا بیشتر
4 نفر یا بیشتر
هر خودرویی که بیشتر از حدِ مجاز، سرعت داشته باشد

Correct!

Wrong!

:هنگامِ پارک در سربالایی، که جدول‌کشی شده‌است
فرمان را، به سمتِ چپ بچرخانید
فرمان را، به سمتِ راست بچرخانید
چرخ‌های جلو، باید موازی با جدول باشد
تا زمانی که ترمزدستی بالا کشیده‌شده است، جهتِ چرخ‌ها اهمیتی ندارد

Correct!

Wrong!

آیا رانندگان در قبالِ بستنِ کمربندِ ایمنیِ سرنشینانِ خود مسئولند؟
drivers responsible for their passengers buckling up
فقط هنگامی که سرنشینان، زیر 16 سال سن دارند
فقط هنگامی که سرنشینان، بالای 16 سال سن دارند
فقط هنگامی که سرنشینان، جلو نشسته‌اند
فقط هنگامی که سرنشینان، عقب نشسته‌اند

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Farsi Rules 1

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading...

ADVERTISEMENT