آزمونِ آزمایشیِ جی1 – قوانین 1

آزمونِ آزمایشیِ رایگانِ برای رانندگانِ انتاریو. این بخش از سوالاتِ آسان و قابل‌فهم، صرفاً به منظورِ تمرین و آمادگیِ شما، برای آزمونِ جی1 انتاریو و آیین‌نامه‌یِ راهنمایی‌ورانندگی، طراحی شده است. لطفا به خاطر بسپارید که آزمون‌ها، فقط برای تمرین و آمادگیِ شماست، و سایتِ ما، هیچ گونه تضمینی، در قبالِ قبول شدن یا نشدن شما در آزمون اصلی جی1 نمی‌دهد. اگرچه، نمونه سوالاتِ ما، جامع و فراگیر است و قبل از آزمونِ اصلی، حداکثرِ آمادگی را، در شما ایجاد می‌کند

قوانین 1

vehicle undergo emission testing

چرا باید تستِ آلایندگی بر روی خودرو انجام‌شده باشد؟

a.
b.
c.
d.

Question 1 of 40

R1-37

دو خطِ مُمتَد بر روی جاده، بیانگرِ چیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 2 of 40

drivers responsible for their passengers buckling up

آیا رانندگان در قبالِ بستنِ کمربندِ ایمنیِ سرنشینانِ خود مسئولند؟

a.
b.
c.
d.

Question 3 of 40

High Occupancy Vehicle (HOV) lanes

تعدادِ سرنشینانِ خودرو باید چند نفر باشد، تا خودرو بتواند در بزرگراه‌های بینِ‌شهری، از باندِ عبورومرورِ مخصوصِ خودروهایِ چندسرنشینه (HOV)، استفاده کند؟

a.
b.
c.
d.

Question 4 of 40

posted speed limits

هنگامی که تابلوی محدودیت سرعت، نصب نشده، حداکثر سرعت، در شهرها، شهرهای کوچک و روستاها چقدر است؟

a.
b.
c.
d.

Question 5 of 40

driver licence is under suspension

:شخصی که گواهی‌نامه‌ی رانندگی‌اش، تعلیق شده

a.
b.
c.
d.

Question 6 of 40

on two-way road, making a left turn

در جاده‌های دوطرفه، قبل از گردش به چپ، راننده موظف است به کدام باند برود؟

a.
b.
c.
d.

Question 7 of 40

Entering a freeway

هنگامِ ورود به بزرگراه، وظیفه‌ی راننده چیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 8 of 40

R1-40

:هنگامِ پارک در سربالایی، که جدول‌کشی شده‌است

a.
b.
c.
d.

Question 9 of 40

use signals when turning

چرا رانندگان باید هنگام گردش به چپ یا راست، علامت دهند؟

a.
b.
c.
d.

Question 10 of 40

make a legal U-turn

به منظورِ دور زدنِ قانونی، راننده بایستی تا چند متر از هر دو مسیر را ببیند؟

a.
b.
c.
d.

Question 11 of 40

People not allowed in the trailer or boat

هنگام بکسل کردنِ تریلر و یا قایق، راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه، نباید مورد/مواردِ زیر را در تریلر یا قایق حمل کند

a.
b.
c.
d.

Question 12 of 40

 

flashing yellow beacon

:چراغِ زردِ چشمک‌زن در تقاطع

a.
b.
c.
d.

Question 13 of 40

flashing red beacon

:چراغِ قرمزِ چشمک‌زن در تقاطع

a.
b.
c.
d.

Question 14 of 40

right-of-way in a roundabout

در میدان، حقِ تقدم با کدام راننده است؟

a.
b.
c.
d.

Question 15 of 40

R1-39

:اگر در حینِ رانندگی، گوشیِ تلفن همراهِ شما زنگ زد

a.
b.
c.
d.

Question 16 of 40

pass on the right shoulder

چه زمانی، رانندگان می‌توانند از شانه‌ی راستِ جاده، عبور کنند؟

a.
b.
c.
d.

Question 17 of 40

two vehicles arrive at an uncontrolled intersection at approximately the same time

اگر دو خودرو، تقریباً همزمان با هم به تقاطعِ بدونِ علامتِ راهنمایی‌ورانندگی، برسند، حقِ تقدم با کیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 18 of 40

Stop for police officer if asked

:وقتی که پلیسِ راهنمایی‌ورانندگی به راننده‌ای علامت می‌دهد که کنار بکشد

a.
b.
c.
d.

Question 19 of 40

emergency vehicle with lights on and sirens sounding is travelling on a street

اگر وسیله‌ی نقلیه‌ی امدادی، که دستگاه‌های صوتی و بصریِ خود را به کار انداخته، در جاده‌ای دوطرفه حرکت کند، با توجه به قانون، وظیفه‌ی سایر رانندگان چیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 20 of 40

RL1-23

در هنگامی که استفاده از نور، ضروری است، راننده‌ای که پشتِ سرِ خودروی دیگری حرکت می‌کند، از چه فاصله‌ای می‌بایست از چراغ‌های نورِ پایین، استفاده کند؟

a.
b.
c.
d.

Question 21 of 40

signal light changes from green to amber

اگر هنگامی که راننده، در حالِ ورود به تقاطع است، چراغِ راهنمایی، از سبز به زرد تغییرِ رنگ دهد، راننده، موظف به چه کاری است؟

a.
b.
c.
d.

Question 22 of 40

When lights on vehicles to be turned on

چه هنگام، رانندگان موظف به روشن نمودنِ چراغ‌های خودرو هستند؟

a.
b.
c.
d.

Question 23 of 40

make a right-hand turn

هنگامی که راننده، قصدِ گردش به سمتِ راست را دارد، می‌بایست در کدام باندِ ترافیکی حرکت کند؟

a.
b.
c.
d.

Question 24 of 40

driver is caught driving with a blood alcohol concentration

اگر راننده‌ای، برای بارِ اول، با میزانِ الکلِ .......... در خون، دستگیر شود، پلیس می‌تواند، فوراً گواهی‌نامه‌اش را، به مدتِ سه روز، تعلیق کند

a.
b.
c.
d.

Question 25 of 40

passing other vehicles on the right side

:هنگامی که خطری وجود ندارد، سبقت از سمتِ راست

a.
b.
c.
d.

Question 26 of 40

RL1-29

:هنگامی که از یک دوچرخه‌ سوار، رد می‌شوید، حداقل فاصله می‌بایست

a.
b.
c.
d.

Question 27 of 40

Upon approaching a Yield sign

هنگامِ رسیدن به تابلویِ حقِ تقدم، رانندگان، موظف به انجامِ چه کاری هستند؟

a.
b.
c.
d.

Question 28 of 40

 stop for school buses

در جاده‌هایی که وسطِ آنها، جداکننده وجود دارد، رانندگان چه زمانی بایستی برای اتوبوسِ مدرسه توقف کنند؟

a.
b.
c.
d.

Question 29 of 40

در حینِ رانندگی با چراغ‌های روشن، چه هنگام راننده موظف به استفاده از نورِ پایین است؟

a.
b.
c.
d.

Question 30 of 40

intersection which has no stop line

هنگامِ رویارویی با تقاطعی که خطِ توقف و خطِ عابرِ پیاده یا پیاده‌رو ندارد، راننده بایستی کجا توقف کند؟

a.
b.
c.
d.

Question 31 of 40

R1-38

:فلشِ سفیدِ نقاشی‌شده بر روی یک باند، یعنی

a.
b.
c.
d.

Question 32 of 40

right turn against a red signal light

هنگامی که با وجودِ چراغِ قرمز، گردش به راست، مجاز است، رانندگان می‌بایست، قبل از ورود به تقاطع و گردش، چه اقدامی کنند؟

a.
b.
c.
d.

Question 33 of 40

stop for streetcar

هنگامی که وسیله‌ی حمل‌ونقلِ عمومی (تراموای)، در حالِ سوار و یا پیاده کردنِ مسافرین، در جایی که هیچ محلِ مخصوصی به این منظور وجود ندارد، است، رانندگانی که، پشت سرِ وسیله‌ی حمل‌ونقلِ عمومی مذکور هستند، موظف به انجام چه کاری اند؟

a.
b.
c.
d.

Question 34 of 40

must stop at STOP sign

هنگامِ برخورد به علامتِ ایست، قبل از ورود به تقاطع، راننده موظف به انجامِ چه کاری است؟

a.
b.
c.
d.

Question 35 of 40

RL1-36

:با توجه به نزدیک شدن به پیچ، می‌بایست

a.
b.
c.
d.

Question 36 of 40

must STOP at red traffic signal light

راننده‌ای که قصدِ حرکتِ مستقیم دارد و با چراغِ قرمز در تقاطع مواجه می‌شود، موظف به انجامِ چه کاری است؟

a.
b.
c.
d.

Question 37 of 40

Pedestrians have right-of-way

هنگامی که در تقاطع، چراغ سبز است، از نظرِ قانونی، حقِ تقدم با کیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 38 of 40

left turn from a one-way street

در جاده‌های یک‌طرفه، قبل از گردش به چپ، راننده موظف است به کدام باند برود؟

a.
b.
c.
d.

Question 39 of 40

Ontario has seat belt law

آیا در انتاریو، قانونِ بستنِ کمربندِ ایمنی، وجود دارد

a.
b.
c.
d.

Question 40 of 40


 

.تیمِ توسعه‌یِ ما، این موتورِ آزمونِ آنلاینِ قدرتمند را، ساخته اند، تا به شما، در آماده‌شدنِ سریع، برای آزمونِ آیین‌نامه‌ی راهنمایی‌ورانندگی انتاریو، کمک کند

تمامِ آزمون‌هایِ جی1 انتاریو موجود در این سایتِ آنلاین، رایگان می‌باشد. شما می‌توانید هر چقدر که مایلید از آنها بهره‌مند شوید. لطفا فراموش نکنید که صفحه‌یِ ما را در فیسبوک لایک کنید، همان‌طور که قبلا هم افرادِ زیادی این کار را کرده اند، و همچنین وبسایتِ ما را به دوستانِ خود معرفی کنید، تا آنها نیز بتوانند آزمونِ جی1 انتاریو را، به آسانی پشت سر بگذارند. به لطفِ آزمون‌هایِ دقیقِ تهیه‌شده، ما تا کنون توصیه‌نامه‌هایِ زیادی از رانندگانی که به کمکِ این آزمون‌ها، قادر به دریافتِ گواهی‌نامه‌یِ جی1 خود شده‌اند، دریافت کرده‌ایم. این وبسایت به دلیل ارائه‌ی نمونه سوالات با کیفیت و رایگان توانسته در میان دیگر وبسایت‌ها خوش بدرخشد

.دستورالعمل: قبل از انجامِ آزمون‌ها، کتابِ رسمیِ راهنمایی‌ورانندگی انتاریو را، مطالعه کنید