آزمونِ آزمایشیِ جی1 – قوانین 2

آزمونِ آزمایشیِ رایگانِ برای رانندگانِ انتاریو. این بخش از سوالاتِ آسان و قابل‌فهم، صرفاً به منظورِ تمرین و آمادگیِ شما، برای آزمونِ جی1 انتاریو

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
رانندگان، پس از هرگونه تغییری در اسم و یا آدرس خود، تا چه زمانی مهلت دارند، وزارتِ ترابری را در جریان بگذارند؟
ظرفِ 6 روز
ظرفِ 12 روز
ظرفِ 28 روز
تا دفعه‌یِ بعد که قصدِ تمدیدِ گواهی‌نامه‌یِ خود را، داشته باشند

Correct!

Wrong!

اگر هنگامی که عابرانِ پیاده در حالِ عبور از خیابان اند، چراغِ راهنمایی تغییرِ رنگ داد، حقِ تقدم با چه کسیت؟
با عابرانِ پیاده
خودروهایی که قصدِ گردش دارند
خودروهایی که از سمتِ راست می‌آیند
خودروهایی که از سمتِ چپ می‌آیند

Correct!

Wrong!

چه هنگامی راننده اجازه دارد تا گواهی‌نامه‌ی خودش را به کسی قرض بدهد؟
هرگز
هنگامی که شخصِ موردِ نظر در حالِ یادگیریِ رانندگی است
هنگامی که گواهی‌نامه را به منظورِ احرازِ هویت لازم دارد
هنگامی که شخصِ دیگری نیازِ مبرم به آن دارد

Correct!

Wrong!

در مسیری که هیچگونه جداکننده‌ی بینِ خطوط ندارد، اگر اتوبوسِ مدرسه‌ای که چراغِ قرمزِ چشمک‌زنِ آن روشن است، توقف کرده باشد، رانندگانِ دیگر، موظف به انجامِ چه کاری اند؟
اگر از سمتِ عقب به اتوبوسِ مدرسه نزدیک می‌شوند، در فاصله‌ی 20 متری توقف کنند، و اگر از روبرو به اتوبوس نزدیک می‌شوند، در فاصله‌ی مناسب و امنی توقف کنند. تنها در صورتی که چراغِ اتوبوس، دیگر چشمک نمی‌زد، عبور کنند
عبور کرده و بلند بوق بزنند
منتظرِ عبورِ وسایلِ نقلیه‌ی که می‌آیند، مانده، و سپس عبور کنند
از سرعتِ خود کاسته، و با احتیاط عبور کنند، مواظبِ کودکانی که در حالِ عبور از بزرگراه اند، نیز باشند

Correct!

Wrong!

.... اگر می‌خواهید مستقیم یا به سمتِ راست دنده عقب بگیرید
reversing straight back or to the right
بدن و سرِ خود را، به سمتِ راست چرخانده، و از شانه‌ی راستِ خود، به عقب نگاه کنید
بدن و سرِ خود را، به سمتِ چپ چرخانده، و از شانه‌ی چپِ خود، نگاه کنید

Correct!

Wrong!

علامتِ ترافیکی که یک چراغِ قرمز و یک فلشِ سبز دارد، بیانگرِ چیست؟
با احتیاط در جهتِ فلش حرکت کنید
ایست، و سپس حرکت
فلشِ سبز، مخصوصِ عابرانِ پیاده است
بایستید و قبل از اینکه در جهتِ فلش بپیچید، منتظرِ سبز شدنِ چراغ، بمانید

Correct!

Wrong!

.باندِ مرکزی، در برخی از جاده‌ها، به عنوانِ .......... استفاده می‌شود
centre lane
باندِ گردش به چپِ، برایِ هر دو جهت جریانِ ترافیکی
باند سبقت
پارکینگ اضطراری
پارکینگ موقت

Correct!

Wrong!

چراغِ چشمک‌زنِ سبز در تقاطع، در جایی که گردش به راست و چپ مجاز است، بیانگرِ چیست؟
گردش به چپ و راست، و یا حرکتِ مستقیم، در صورتی که مانعی وجود نداشته باشد، مجاز است
در صورتِ عدمِ وجودِ مانع، گردش به چپ مجاز است
در صورتِ عدمِ وجودِ مانع، گردش به راست مجاز است
در صورتِ عدمِ وجودِ مانع، حرکتِ مستقیم مجاز است

Correct!

Wrong!

هنگامی که رانندگان بر رویِ یخِ شفاف (یا یخِ سیاه) حرکت می‌کنند، ایمن‌ترین کار چیست؟
به آرامی، پایِ خود را از رویِ پدالِ گاز برداشته، و خودرو را به سمتِ موردِ نظر هدایت کنند
به آرامی، پایِ خود را از رویِ پدالِ گاز برداشته، و سریعاً خودرو را به کنارِ جاده هدایت کنند
در حالی که فرمان را، محکم گرفته، با شدت ترمز بگیرند
دنده را خلاص کرده، و خودرو را به جهتِ موردِ نظر هدایت کنند

Correct!

Wrong!

راننده موظف است چه مدارکی را همراه داشته باشد، تا هنگامِ درخواستِ افسرِ پلیس، آنها را ارائه دهد؟
همه‌ی گزینه‌ها، صحیح اند
سربرگِ صورتیِ بیمه‌نامه‌ی خودرو
مدارکِ مالکیتِ خودرو
گواهی‌نامه‌ی معتبرِ شخصِ راننده

Correct!

Wrong!

اگر راننده در حینِ رانندگی، احساسِ خواب‌آلودگی کرد، چه اقدامی باید انجام دهد؟
feel drowsy while driving
در مکانِ ایمن و به دور از خطر توقف نموده و استراحت کند
از سرعتِ خود بکاهد
رادیو را روشن کند
شیشه‌ی ماشین را پایین داده، تا هوایِ تازه واردِ ماشین شود

Correct!

Wrong!

.دارندگانِ گواهی‌نامه‌ی دائم (جی لایسِنس)، در صورتِ کسبِ .......... موظف به مصاحبه و یا شرکتِ دوباره در آزمون‌هایِ رانندگی هستند
9 امتیازِ منفی
3 امتیازِ منفی
6 امتیازِ منفی
15 امتیازِ منفی

Correct!

Wrong!

وزارتِ ترابری در چه صورتی می‌تواند گواهی‌نامه‌یِ جیِ رانندگان را، پس از مصاحبه‌یِ 9 امتیازِ منفی، به حالتِ تعلیق درآورد؟
اگر راننده موفق به شرکت و حضور در مصاحبه نشده و یا دلایلِ منطقی و درستی برایِ حفظ گواهی‌نامه نداشته باشد
اگر راننده حداقل 5 سال سابقه‌ی رانندگی نداشته باشد
اگر گواهی‌نامه برای مقاصدِ تجاری موردِ نیاز نباشد
وزارتِ ترابری، اجازه‌ی تعلیقِ گواهی‌نامه را ندارد، مگر اینکه راننده، 15 امتیازِ منفی کسب کرده باشد

Correct!

Wrong!

.باندهایِ مخصوصِ عبورِ وسایلِ کُندرو، به آنها، این اجازه را می‌دهد که در باندِ سمتِ راست، حرکت کنند تا خودروهای سریع‌تر بتوانند به راحتی، از باندِ سمتِ چپ عبور کنند
Special passing or climbing lanes
صحیح
غلط

Correct!

Wrong!

.... عدمِ قبولی در آزمونِ جاده، می‌تواند نتیجه‌ی
Road test failures
همه‌ی گزینه‌ها، صحیح اند
عدمِ وجودِ مهارتِ کافی
عدمِ پیروی از قوانینِ ترافیکی
انجامِ حرکاتِ خطرناک

Correct!

Wrong!

عبارتِ «بیش‌سرعتی (اُوِردرایوینگ)» بر نورِ چراغ، به چه معناست؟
بدین معناست که سرعتِ خودرو بسیار زیاد است، و مسافتِ موردِ نیاز برای توقف کردن، بیشتر از مسافتی است که نورِ چراغِ جلوی خودرو، روشن می‌کند
بدین معناست که راننده از تمامِ مدت، از نورِ بالا استفاده می‌کند
همه‌ی گزینه‌ها، صحیح اند
بدین معناست که راننده بیش از حد، از چراغ‌هایِ جلویِ خودرو استفاده کرده و امکان دارد چراغ‌ها بسوزند

Correct!

Wrong!

عابرانِ پیاده‌ای که به چراغِ نشانگرِ دستِ قرمزِ چشمک‌‌زن یا ثابت، می‌رسند، باید:
RL2-7
مسیر را شروع نکرده، و اگر در بینِ مسیر هستند، سریع و با احتیاط مسیر را، به پایان برسانند
هر چه سریع‌تر از میانِ تقاطع بدوند و عبور کنند
به منظورِ ابرازِ ادب و احترام برایِ چراغِ قرمز، دست تکان دهند
به آرامی عبور کنند

Correct!

Wrong!

.....هنگامی که راننده‌ی دارایِ گواهی‌نامه‌ی جی، برای بارِ اول 15 امتیازِ منفی می‌گیرد، گواهی‌نامه‌اش
به مدت 30 روز به حالتِ تعلیق در می‌آید
به مدت 15 روز به حالتِ تعلیق در می‌آید
به مدت 6 ماه به حالتِ تعلیق در می‌آید
به مدت 7 روز به حالتِ تعلیق در می‌آید

Correct!

Wrong!

....مجوزِ پارکینگ برایِ افرادِ دارایِ معلولیت
به فرد داده می‌شود، و خودرویِ دارایِ این مجوز، حقِ پارک کردن در محل‌هایِ طراحی شده مخصوصِ افرادِ دارای معلولیت را کسب می‌کند
به افرادِ دارایِ معلولیت این اجازه را می‌دهد که هر کجا که می‌خواهند، پارک کنند، حتی در محل‌هایِ «پارک ممنوع»
به رانندگان این اجازه را می‌دهد که در پارکینگ‌هایِ مخصوصِ افرادِ دارایِ معلولیت پارک کنند، حتی اگر فردِ معلول سرنشینِ خودرو نباشد
همه‌ی گزینه‌ها، صحیح اند

Correct!

Wrong!

در تقاطع، جایی که باندِ گردش به چپ، رویِ مسیر علامت زده شده است؛
از رویِ باندِ علامت زده شده، بپیچید
دیگر نیازی نیست راهنما بزنید
می‌توانید برایِ سبقت گرفتن، از جریانِ ترافیکیِ کُندتر استفاده کنید
می‌توانید برایِ پارک کردنِ خودرو، از آن استفاده کنید

Correct!

Wrong!

.هیچگاه بدونِ .......... باندِ خود را عوض نکنید
راهنما زدن و بررسی کردنِ آینه‌ی بغل و نقاطِ کور
بررسی کردنِ آینه‌ی وسط
بوق زدن و علامت دادن با دست
راهنما زدن و کم کردنِ سرعت

Correct!

Wrong!

جاده‌ی خیس ممکن است، باعثِ؛
Wet roadways can cause
همه‌ی گزینه‌ها، صحیح اند
دیدِ نامناسب
لغزندگیِ مسیر
کاهشِ اصطکاک با جاده

Correct!

Wrong!

هنگامِ رویارویی با تقاطعی که شلوغ و قفل‌شده است؛ وظیفه‌ی راننده چیست؟
قبل از ورود به تقاطع توقف کرده، و منتظر شود تا جریانِ ترافیکیِ پیش‌ِرو حرکت کند
تا جایی که امکان دارد، به خودرویِ جلویی نزدیک شود
دور زده، و راهِ دیگری که بدونِ ترافیکِ سنگین است را پیدا کند
بوق زده، و خودروهایِ پیش‌ِرو را وادار به حرکت کند

Correct!

Wrong!

هنگامِ رانندگی در بزرگراه، در نزدیکیِ مسیرِ خروج، اگر در سمتِ راستِ باند خط ممتد بود، راننده موظف به انجامِ چه کاری است؟
driving on a highway near an exit ramp
لازم نیست کاری انجام دهد، مگر زمانی که قصدِ خروج داشته باشد؛ باند تحتِ تاثیر قرار نمی‌گیرد
باید به جریانِ ترافیکی در سمتِ چپ بپیوندد
باید به جریانِ ترافیکی در سمتِ راست بپیوندد
باید خارج شود، زیرا باند، به پایان می‌رسد

Correct!

Wrong!

مطابق با قانون، رانندگان، موظفند که تصادف را به پلیس گزارش دهند؛ هنگامی که تصادف، منجر به خسارتِ بیش از .......... به ماشین و یا سایرِ متعلقات گردد.
$2000
$100
$200
$500

Correct!

Wrong!

در شرایطی که آب‌وهوا مساعد است، حداقل فاصله‌ای که راننده، می‌بایست با موتورسیکلتِ جلویی خود، رعایت کند، چقدر است؟
3 ثانیه
1 ثانیه
2 ثانیه
4 ثانیه

Correct!

Wrong!

هر گاه در بزرگراه، وسیله‌ی نقلیه‌ی تجاری‌ای، در بازه‌ی زمانی که استفاده از نورِ چراغ، ضروریست، از کار افتد؛ تابلوهای شب‌رنگ باید در چه فاصله‌ای در جلو و عقبِ خودرو، نصب گردد؟
30 متر
15 متر
60 متر
90 متر

Correct!

Wrong!

برای راننده‌ی فاقدِ بیمه، تا چه میزان خسارت را، بیمه پوشش می‌دهد؟
هیچ
تا سقفِ 10000 دلار
تا سقفِ 15000 دلار
تا سقفِ 20000 دلار

Correct!

Wrong!

خطِ ممتد در سمتِ چپِ باند به چه معناست؟
شرایط برایِ سبقت گرفتن ایمن نیست
با احتیاط سبقت بگیرید
فقط زمانی که هیچ ترافیکی دیده نمی‌شود، می‌توان سبقت گرفت
هرگاه شرایط مناسب بود، سبقت بگیرید

Correct!

Wrong!

:هنگامِ رسیدن به تقاطعِ راه‌آهن که علائمِ الکتریکی یا مکانیکی، آمدنِ قطار را، هشدار می‌دهند، راننده می‌بایست
حداقل در 5 متریِ خطِ‌آهن و یا ورودی توقف کند
حداقل در 5/1 متریِ خطِ‌آهن و یا ورودی توقف کند
شتاب گرفته و هرچه سریع‌تر از مسیرِ راه‌آهن عبور کند
از سرعتِ خود کاسته و با احتیاط از مسیرِ راه‌آهن عبور کند

Correct!

Wrong!

اگر رانندگان در برف گیر افتادند، باید چه کار کنند؟
become stranded in snow
موتورِ خودرو را، در هر ساعت، 5 دقیقه (یا کمتر) روشن کنند، تا گرم بماند، در حالی که از گاز گرفتگی با کربن‌مونواُکسید خودداری می‌کنند
از خودرو خارج شده، و دنبال کمک بگردند
خودرو را روشن نگه داشته، تا افرادِ داخلِ خودرو یخ نزنند
به منظورِ گرم نگه داشته شدن، ارسالِ سیگنال برای کمک، آتش روشن کنند

Correct!

Wrong!

تحتِ چه شرایطی، گواهی‌نامه‌ی راننده توقیف می‌شود؟
همه‌ی گزینه‌ها، صحیح اند
در صورتی که راننده قادر به شرکت در آزمون‌های مجدد نباشند
در صورتی که راننده قادر به پرداختِ هزینه‌ی بازپس‌گیری نباشد
در صورتی که راننده قادر به پرداختِ جریمه‌ی ترافیکی که از طرفِ دادگاه تعیین شده، نباشد

Correct!

Wrong!

چراغِ چشمک‌زن آبی نصب‌ شده برروی خودرو، بیانگرِ چیست؟
خودروی برف‌روب
خودرو حاملِ مواد محترقه
آمبولانس
خودروی اضطراریِ پلیس

Correct!

Wrong!

......بهترین راه برایِ توقفِ سریع در جاده‌های خیس و یا برفی
محکم ترمز بگیرید. اگر چرخ‌ها قفل شدند، پا را از رویِ ترمز برداشته، و دوباره با فاصله‌ی زمانیِ کوتاه، و سریع، پدالِ ترمز را فشار داده تا زمانی که خودرو کاملاً متوقف شود
محکم ترمز گرفته و فرمان را محکم در دست گرفته تا از سُر خوردنِ خودرو جلوگیری شود
ترمز نگیرید. پای‌تان را از رویِ پدال گاز برداشته و اجازه دهید که خودرو خودش بایستد
مانندِ همیشه ترمز بگیرید؛ محکم ترمز نگیرید

Correct!

Wrong!

پیامدِ دستگیریِ راننده‌ای که میزانِ غلظتِ الکل در خونش در بازه‌ی اخطار یا هشدار (05/0 تا 08/0 (0.05 to 0.08)) تشخیص داده شده؛ برایِ بارِ سوم، و یا بیشتر از آن چیست؟
همه‌ی گزینه‌ها، صحیح اند
تعلقِ گواهی‌نامه برای 30 روز و جریمه‌ی 150 دلاری
اجرایِ برنامه‌یِ اجباریِ ترکِ الکل
منعِ ترددِ خودرو به مدتِ شش ماه

Correct!

Wrong!

.هنگامی که تصادفِ قابلِ گزارش اتفاق افتاد، رانندگان موظفند تا .......... تصادف را به نزدیک‌ترین اداره‌ی پلیس گزارش دهند
فوراً
ظرفِ 24 ساعت
ظرفِ 48 ساعت
ظرفِ 72 ساعت

Correct!

Wrong!

هنگامی که افسرِ پلیس، رانندگان را به سمتِ تقاطعی که چراغِ آن قرمز است، هدایت می‌کنند، وظیفه‌ی راننده چیست؟
راننده می‌بایست از دستوراتِ افسرِ پلیس پیروی کند
راننده منتظر بماند تا چراغ سبز شود
افسر را متوجهِ چراغِ قرمز کند
توقف کرده و مطمئن شود که افسر به آنها اجازه‌ی عبور داده است

Correct!

Wrong!

چگونه گردش به راست، با دست نشان داده می‌شود؟
دستِ خود را از خودرو بیرون آورده و از آرنج به طرفِ بالا خم کنید
حرکتِ دَوَرانیِ دست
دستِ خود را به صورتِ افقی از خودرو بیرون آورید
دستِ خود را از خودرو بیرون آورده و از آرنج به طرفِ پایین خم کنید

Correct!

Wrong!

هنگامی که ترمزِ خودرو، کار نمی‌کند، چه اقدامی باید انجام داد؟
پی‌درپی ترمز گرفته و به دنده‌ی پایین‌تر بروید
با تمامِ قدرت پدالِ ترمز را، فشار داده تا دوباره جا بیفتد
ترمزِ اضطراری بگیرید (ترمزِ دستی را بکشید)، و بوق بزنید تا به رانندگانِ دیگر اخطار دهید، همچنان نقطه‌ای کم‌خطر برایِ تصادف را انتخاب کنید
برایِ نزدیک‌ترین افسرِ پلیس دست تکان داده و درخواستِ کمک کنید

Correct!

Wrong!

هنگامی که می‌خواهید از یک مسیرِ یک‌طرفه، به یک مسیرِ یک‌طرفه‌ی دیگر، به سمتِ چپ بپیچید، بایستی؛
turning left onto a one-way road
از منتهاعلیهِ سمتِ چپِ مسیرِ اول، به منتهاعلیهِ سمتِ چپِ مسیرِ دوم بپیچید
از منتهاعلیهِ سمتِ راستِ مسیرِ اول، به منتهاعلیهِ سمتِ چپِ مسیرِ دوم بپیچید
از منتهاعلیهِ سمتِ چپِ مسیرِ اول، به منتهاعلیهِ سمتِ راستِ مسیرِ دوم بپیچید
از منتهاعلیهِ سمتِ راستِ مسیرِ اول، به منتهاعلیهِ سمتِ راستِ مسیرِ دوم بپیچید

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Farsi Rules 2

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading...

ADVERTISEMENT