آزمونِ آزمایشیِ جی1 – قوانین 2

آزمونِ آزمایشیِ رایگانِ برای رانندگانِ انتاریو. این بخش از سوالاتِ آسان و قابل‌فهم، صرفاً به منظورِ تمرین و آمادگیِ شما، برای آزمونِ جی1 انتاریو و آیین‌نامه‌یِ راهنمایی‌ورانندگی، طراحی شده است. لطفا به خاطر بسپارید که آزمون‌ها، فقط برای تمرین و آمادگیِ شماست، و سایتِ ما، هیچ گونه تضمینی، در قبالِ قبول شدن یا نشدن شما در آزمون اصلی جی1 نمی‌دهد. اگرچه، نمونه سوالاتِ ما، جامع و فراگیر است و قبل از آزمونِ اصلی، حداکثرِ آمادگی را، در شما ایجاد می‌کند

قوانین 2

RL2-12

......بهترین راه برایِ توقفِ سریع در جاده‌های خیس و یا برفی

a.
b.
c.
d.

Question 1 of 40

RL2-15

برای راننده‌ی فاقدِ بیمه، تا چه میزان خسارت را، بیمه پوشش می‌دهد؟

a.
b.
c.
d.

Question 2 of 40

RL2-13

.هیچگاه بدونِ .......... باندِ خود را عوض نکنید

a.
b.
c.
d.

Question 3 of 40

RL2-27

....مجوزِ پارکینگ برایِ افرادِ دارایِ معلولیت

a.
b.
c.
d.

Question 4 of 40

RL2-40

هنگامی که می‌خواهید از یک مسیرِ یک‌طرفه، به یک مسیرِ یک‌طرفه‌ی دیگر، به سمتِ چپ بپیچید، بایستی؛

a.
b.
c.
d.

Question 5 of 40

RL2-39

.باندِ مرکزی، در برخی از جاده‌ها، به عنوانِ .......... استفاده می‌شود

a.
b.
c.
d.

Question 6 of 40

RL2-23

.دارندگانِ گواهی‌نامه‌ی دائم (جی لایسِنس)، در صورتِ کسبِ .......... موظف به مصاحبه و یا شرکتِ دوباره در آزمون‌هایِ رانندگی هستند

a.
b.
c.
d.

Question 7 of 40

RL2-36

.باندهایِ مخصوصِ عبورِ وسایلِ کُندرو، به آنها، این اجازه را می‌دهد که در باندِ سمتِ راست، حرکت کنند تا خودروهای سریع‌تر بتوانند به راحتی، از باندِ سمتِ چپ عبور کنند

a.
b.

Question 8 of 40

RL2-24

وزارتِ ترابری در چه صورتی می‌تواند گواهی‌نامه‌یِ جیِ رانندگان را، پس از مصاحبه‌یِ 9 امتیازِ منفی، به حالتِ تعلیق درآورد؟

a.
b.
c.
d.

Question 9 of 40

RL2-37

در تقاطع، جایی که باندِ گردش به چپ، رویِ مسیر علامت زده شده است؛

a.
b.
c.
d.

Question 10 of 40

RL2-3

چراغِ چشمک‌زنِ سبز در تقاطع، در جایی که گردش به راست و چپ مجاز است، بیانگرِ چیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 11 of 40

RL2-4

اگر هنگامی که عابرانِ پیاده در حالِ عبور از خیابان اند، چراغِ راهنمایی تغییرِ رنگ داد، حقِ تقدم با چه کسیت؟

a.
b.
c.
d.

Question 12 of 40

RL2-10

.هنگامی که تصادفِ قابلِ گزارش اتفاق افتاد، رانندگان موظفند تا .......... تصادف را به نزدیک‌ترین اداره‌ی پلیس گزارش دهند

a.
b.
c.
d.

Question 13 of 40

RL2-19

هنگامی که افسرِ پلیس، رانندگان را به سمتِ تقاطعی که چراغِ آن قرمز است، هدایت می‌کنند، وظیفه‌ی راننده چیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 14 of 40

RL2-1

علامتِ ترافیکی که یک چراغِ قرمز و یک فلشِ سبز دارد، بیانگرِ چیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 15 of 40

عابرانِ پیاده‌ای که به چراغِ نشانگرِ دستِ قرمزِ چشمک‌‌زن یا ثابت، می‌رسند، باید:

a.
b.
c.
d.

Question 16 of 40

RL2-30

هنگامی که رانندگان بر رویِ یخِ شفاف (یا یخِ سیاه) حرکت می‌کنند، ایمن‌ترین کار چیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 17 of 40

RL2-34

اگر رانندگان در برف گیر افتادند، باید چه کار کنند؟

a.
b.
c.
d.

Question 18 of 40

RL2-14

:هنگامِ رسیدن به تقاطعِ راه‌آهن که علائمِ الکتریکی یا مکانیکی، آمدنِ قطار را، هشدار می‌دهند، راننده می‌بایست

a.
b.
c.
d.

Question 19 of 40

RL2-32

.... عدمِ قبولی در آزمونِ جاده، می‌تواند نتیجه‌ی

a.
b.
c.
d.

Question 20 of 40

RL2-5

پیامدِ دستگیریِ راننده‌ای که میزانِ غلظتِ الکل در خونش در بازه‌ی اخطار یا هشدار (05/0 تا 08/0 (0.05 to 0.08)) تشخیص داده شده؛ برایِ بارِ سوم، و یا بیشتر از آن چیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 21 of 40

RL2-25

.....هنگامی که راننده‌ی دارایِ گواهی‌نامه‌ی جی، برای بارِ اول 15 امتیازِ منفی می‌گیرد، گواهی‌نامه‌اش

a.
b.
c.
d.

Question 22 of 40

RL2-21

هنگامِ رویارویی با تقاطعی که شلوغ و قفل‌شده است؛ وظیفه‌ی راننده چیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 23 of 40

RL2-29

جاده‌ی خیس ممکن است، باعثِ؛

a.
b.
c.
d.

Question 24 of 40

RL2-22

در مسیری که هیچگونه جداکننده‌ی بینِ خطوط ندارد، اگر اتوبوسِ مدرسه‌ای که چراغِ قرمزِ چشمک‌زنِ آن روشن است، توقف کرده باشد، رانندگانِ دیگر، موظف به انجامِ چه کاری اند؟

a.
b.
c.
d.

Question 25 of 40

RL2-31

هنگامی که ترمزِ خودرو، کار نمی‌کند، چه اقدامی باید انجام داد؟

a.
b.
c.
d.

Question 26 of 40

RL2-38

.... اگر می‌خواهید مستقیم یا به سمتِ راست دنده عقب بگیرید

a.
b.

Question 27 of 40

چگونه گردش به راست، با دست نشان داده می‌شود؟

a.
b.
c.
d.

Question 28 of 40

RL2-2

مطابق با قانون، رانندگان، موظفند که تصادف را به پلیس گزارش دهند؛ هنگامی که تصادف، منجر به خسارتِ بیش از .......... به ماشین و یا سایرِ متعلقات گردد.

a.
b.
c.
d.

Question 29 of 40

RL2-20

خطِ ممتد در سمتِ چپِ باند به چه معناست؟

a.
b.
c.
d.

Question 30 of 40

RL2-28

در شرایطی که آب‌وهوا مساعد است، حداقل فاصله‌ای که راننده، می‌بایست با موتورسیکلتِ جلویی خود، رعایت کند، چقدر است؟

a.
b.
c.
d.

Question 31 of 40

RL2-6

چراغِ چشمک‌زن آبی نصب‌شده برروی خودرو، بیانگرِ چیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 32 of 40

RL2-33

هنگامِ رانندگی در بزرگراه، در نزدیکیِ مسیرِ خروج، اگر در سمتِ راستِ باند خط ممتد بود، راننده موظف به انجامِ چه کاری است؟

a.
b.
c.
d.

Question 33 of 40

RL2-16

تحتِ چه شرایطی، گواهی‌نامه‌ی راننده توقیف می‌شود؟

a.
b.
c.
d.

Question 34 of 40

RL2-9

رانندگان، پس از هرگونه تغییری در اسم و یا آدرس خود، تا چه زمانی مهلت دارند، وزارتِ ترابری را در جریان بگذارند؟

a.
b.
c.
d.

Question 35 of 40

RL2-17

راننده موظف است چه مدارکی را همراه داشته باشد، تا هنگامِ درخواستِ افسرِ پلیس، آنها را ارائه دهد؟

a.
b.
c.
d.

Question 36 of 40

RL2-35

عبارتِ «بیش‌سرعتی (اُوِردرایوینگ)» بر نورِ چراغ، به چه معناست؟

a.
b.
c.
d.

Question 37 of 40

RL2-26

اگر راننده در حینِ رانندگی، احساسِ خواب‌آلودگی کرد، چه اقدامی باید انجام دهد؟

a.
b.
c.
d.

Question 38 of 40

RL2-11

هر گاه در بزرگراه، وسیله‌ی نقلیه‌ی تجاری‌ای، در بازه‌ی زمانی که استفاده از نورِ چراغ، ضروریست، از کار افتد؛ تابلوهای شب‌رنگ باید در چه فاصله‌ای در جلو و عقبِ خودرو، نصب گردد؟

a.
b.
c.
d.

Question 39 of 40

RL2-18

چه هنگامی راننده اجازه دارد تا گواهی‌نامه‌ی خودش را به کسی قرض بدهد؟

a.
b.
c.
d.

Question 40 of 40


 

.تیمِ توسعه‌یِ ما، این موتورِ آزمونِ آنلاینِ قدرتمند را، ساخته اند، تا به شما، در آماده‌شدنِ سریع، برای آزمونِ آیین‌نامه‌ی راهنمایی‌ورانندگی انتاریو، کمک کند

تمامِ آزمون‌هایِ جی1 انتاریو موجود در این سایتِ آنلاین، رایگان می‌باشد. شما می‌توانید هر چقدر که مایلید از آنها بهره‌مند شوید. لطفا فراموش نکنید که صفحه‌یِ ما را در فیسبوک لایک کنید، همان‌طور که قبلا هم افرادِ زیادی این کار را کرده اند، و همچنین وبسایتِ ما را به دوستانِ خود معرفی کنید، تا آنها نیز بتوانند آزمونِ جی1 انتاریو را، به آسانی پشت سر بگذارند. به لطفِ آزمون‌هایِ دقیقِ تهیه‌شده، ما تا کنون توصیه‌نامه‌هایِ زیادی از رانندگانی که به کمکِ این آزمون‌ها، قادر به دریافتِ گواهی‌نامه‌یِ جی1 خود شده‌اند، دریافت کرده‌ایم. این وبسایت به دلیل ارائه‌ی نمونه سوالات با کیفیت و رایگان توانسته در میان دیگر وبسایت‌ها خوش بدرخشد

.دستورالعمل: قبل از انجامِ آزمون‌ها، کتابِ رسمیِ راهنمایی‌ورانندگی انتاریو را، مطالعه کنید

3.9/5 - (105 votes)