آزمونِ آزمایشیِ جی1 – قوانین 3

آزمونِ آزمایشیِ رایگانِ برای رانندگانِ انتاریو. این بخش از سوالاتِ آسان و قابل‌فهم، صرفاً به منظورِ تمرین و آمادگیِ شما، برای آزمونِ جی1 انتاریو

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
هنگامِ کسبِ 15 امتیازِ منفی، گواهینامه‌یِ راننده به مدتِ 30 روز تعلیق می‌گردد. پس از اتمامِ دوره‌یِ تعلیق، تعدادِ امتیازِ منفی که به راننده‌‌‌‌‌ی دارنده‌ی گواهینامه دائم تعلق می‌گیرد به عدد .......... کاهش میابد.
license will be suspended
7
10
5
3

Correct!

Wrong!

:اگر چرخ‌هایِ خودرو از جاده منحرف شوند، راننده می‌بایست
wheels go off the paved road,
همه‌ی گزینه‌ها، صحیح اند
فرمان را محکم گرفته و با شدت ترمز نکند
پایِ خود را، از روی پدال گاز برداشته و اجازه دهد که سرعتِ خودرو، به خودیِ خود، کاسته شود
خودرو را، تحتِ کنترل نگه داشته و به سمتِ جاده بپیچد

Correct!

Wrong!

رانندگان هنگامِ خروج از آزادراه، موظف به انجامِ چه کاری اند؟
exiting a freeway
راهنما زده، و واردِ باندِ کاهشِ سرعت شده، به تدریج از سرعتِ خود کاسته، و علائمِ خروجی را دنبال کنند
کاری را بکنند که خودرویِ جلویی انجام می‌دهد
راهنما زده، توقف کرده، و منتظرِ باز شدنِ مسیر شوند
راهنما زده، در حالی که به آرامی به باندِ خروج نزدیک می‌شوند، شتاب بگیرند

Correct!

Wrong!

رانندگان، قبل از ورود از جاده‌ی فرعی به بزرگراه، باید چه کار کنند؟
entering a highway from a private road
حقِ تقدم را به خودروهایِ درونِ بزرگراه بدهند
بلند بوق زده و با احتیاط وارد شوند
خیلی سریع واردِ بزرگراه شوند
با دست علامتِ مناسب را نشان داده، و حق تقدم را به خود دهند

Correct!

Wrong!

هنگامِ رویارویی با خودرویی که نورِ بالا را، روشن کرده و به شما نزدیک می‌شود، باید چه کار کرد؟
approaching vehicles that leave their high beams on
به بالا و کمی به سمتِ راستِ نوری که به سمت‌تان می‌آید نگاه کنید
سریع پلک بزنید
به چراغِ جلویِ خودرویی که از روبرو می‌آید نگاه کنید
شما هم از نورِ بالا استفاده کنید

Correct!

Wrong!

چه هنگامی توصیه می‌شود که از چراغِ کنار استفاده کرد؟
use only the parking lights
هنگامی که پارک کرده اید
هر موقع
هنگامِ رانندگی در مهِ شدید
هنگامِ رانندگی در خیابان با نورِ زیاد

Correct!

Wrong!

.دور زدنِ سه‌فرمانه از .......... جاده آغاز می‌شود
three-point turn
سمتِ راستی‌ترین نقطه
سمتِ چپ
مرکز
از هر سمتی

Correct!

Wrong!

:رانندگانی که هنگامِ درخواستِ پلیس، موفق به انجامِ تستِ تنفسی و یا نمونه‌ی خون، نشده‌اند و یا اینکه از انجامش سرباز زده‌اند
refuse to give a breath or blood sample
فوراً گواهی‌نامه‌شان به مدتِ 90 روز تعلیق می‌شود
فوراً گواهی‌نامه‌شان به مدتِ 7 روز تعلیق می‌شود
فوراً گواهی‌نامه‌شان به مدتِ 30 روز تعلیق می‌شود
نامه‌ی اخطار از طریقِ پست، دریافت می‌کنند

Correct!

Wrong!

هنگامی که از یک سراشیبی پایین می‌آیید، بهترین و مطمئن‌ترین کار چیست؟
descending a steep hill
با دنده‌ی سنگین (پایین) حرکت کرده و از موتورِ خودرو، برای ترمز کردن کمک بگیرید
خودرو را خاموش کنید
دنده را خلاص کنید
کلاچ را فشار دهید

Correct!

Wrong!

اگر یکی از لاستیک‌هایِ جلو، پنچر شود، خودرو به کدام سمت کشیده می‌شوید؟
front tire goes flat
به سمتِ لاستیکِ پنچر
به سمتِ چپ
به سمتِ راست
به سمتِ لبه‌ی جاده

Correct!

Wrong!

:به جز در مواقعی که رانندگان قصدِ سبقت گرفتن و یا گردش به چپ را دارند؛ راننده می‌بایست
Keep to the right of the road
در سمتِ راستِ مسیر، حرکت کرده و در مسیرهای چندبانده باید در باندِ راست برانند
در مرکزِ مسیر برانند
در شانه‌ی راستِ جاده برانند
در سمتِ چپِ مسیر، حرکت کرده و در مسیرهای چندبانده باید در باندِ چپ برانند

Correct!

Wrong!

شهروندانِ انتاریو چه مدت زمان مهلت دارند تا خودرویِ خود را ثبت کنند؟
30 روز
60 روز
90 روز
120 روز

Correct!

Wrong!

علائم دست برای کم کردن سرعت و یا توقف چیست؟
hand-and-arm signal for slowing or stopping
دستِ خود را از خودرو بیرون آورده و از آرنج به طرفِ پایین خم کنید
دستِ خود را از خودرو بیرون آورده و از آرنج به طرفِ بالا خم کنید
دستِ خود را به صورتِ افقی از خودرو بیرون آورید
حرکتِ دَوَرانیِ دست

Correct!

Wrong!

:هنگامی که در سراشیبی پارک کرده‌اید
parked facing downhill
چرخ‌هایِ جلو باید به سمتِ جدول و یا شانه‌یِ راستِ جاده، چرخانده‌شده باشند
چرخ‌هایِ جلو می‌بایست موازی با جدول باشند
چرخ‌هایِ جلو باید به سمتِ چپ چرخیده، شده باشند و ترمز دستی بالا کشیده شده باشند
مادامی که ترمز دستی بالا باشد، موقعیت چرخ‌ها مهم نیست

Correct!

Wrong!

:خطِ شکسته در سمتِ چپِ باند، یعنی
broken line to the left
رانندگان، در صورتِ عدم وجود مانع، می‌توانند سبقت بگیرند
رانندگان نباید سبقت بگیرند
رانندگان می‌توانند در هر شرایطی سبقت بگیرند
رانندگان، فقط در زمانِ روشناییِ روز، می‌توانند سبقت بگیرند

Correct!

Wrong!

:هنگامی که علامتِ قرمزِ « X » در یک باند نمایش داده شده
red "X" is indicated over a driving lane
رانندگان نباید واردِ باندِ موردِ نظر شده یا آنجا بمانند
علامتِ قرمزِ « X » مخصوصِ عابرانِ پیاده است
به چراغِ راهنمایی نزدیک می‌شوید
رانندگان می‌بایست فوراً متوقف شوند

Correct!

Wrong!

......رانندگان موظفند که در هنگامِ رانندگی در شب، نورِ پایین خودرویِ خود را روشن کنند، اگر
switch to low beam headlights
به خودرویی که از روبرو می‌آید، نزدیک شوند و یا پشتِ سرِ خودرویِ دیگری باشند
به تقاطع نزدیک شوند
راننده‌ی دیگری نور خودرو را کم کند
نورِ خودرویی که به آنها نزدیک می‌شوند، بازه‌ی دیدش را از بین برده باشد

Correct!

Wrong!

:در هر شرایطی، راننده می‌بایست سرعتی داشته باشد، که به او اجازه دهد
Stop within a safe distance
در فاصله‌ای امن و مطمئن توقف کند
طی 90 متر توقف کند
طی 60 متر توقف کند
طی 150 متر توقف کند

Correct!

Wrong!

:اگر لاستیکِ خودرو بترکد، راننده می‌بایست
tire blows out
پایِ خود را از رویِ پدالِ گاز برداشته تا سرعت کم شود، فرمان را محکم گرفته و خودرو را به مسیر مورد نظر هدایت کند
ترمز گرفته و فرمان را به سمت چپ بچرخاند
ترمز گرفته و فرمان را به سمت راست بچرخاند
سریع، با تمامِ قدرت و محکم، ترمز بگیرد

Correct!

Wrong!

.سُر خوردن، معمولا نتیجه‌یِ .......... است
Skids
همه‌ی گزینه‌ها، صحیح اند
ترمزِ شدید
شتابِ سریع
رانندگی در سرعتِ بالا

Correct!

Wrong!

........در شرایطِ آب‌وهواییِ مساعد، رانندگان می‌بایست فاصله‌‌یِ ایمنی خود را، با خودرویِ جلویی حفظ کنند، که این فاصله حداقل
keep a safe distance behind the vehicle in front
فاصله‌یِ دو تا سه ثانیه‌ای پشتِ خودرویِ جلویی
فاصله‌یِ طولیِ هفت خودرویی از پشتِ خودرویِ جلویی
فاصله‌یِ یک ثانیه‌ای پشتِ خودرویِ جلویی
فاصله‌یِ طولیِ پنج خودرویی از پشتِ خودرویِ جلویی

Correct!

Wrong!

اگر در بزرگراه‌هایِ مجموعه‌یِ 400 ، خودرویی از کار بیوفتد، راننده موظف به انجامِ چه کاری است؟
vehicle becomes disabled on a highway
خودرو را کنار کشیده، چراغ‌هایِ اضطراری را، روشن کرده و منتظرِ کمک بماند
از خودرو پیاده شده و به دنبالِ کمک برود
از خودرو پیاده شده و برای خودروهایِ در حالِ حرکت در بزرگراه دست تکان بدهد
بوق زده و درخواست کمک کند

Correct!

Wrong!

......رانندگی با حداکثرِ سرعتِ مجاز در شب خطرناک‌تر از روز است؛ زیرا
driving at night
محدوده‌یِ دیدِ رانندگان، حتی با وجودِ نورِ لامپ‌هایِ جلویِ خودرو، کمتر از روز است
برخی از رانندگان، به صورتِ غیر قانونی، فقط با استفاده از چراغ‌هایِ کنار رانندگی می‌کنند
جاده‌ها، در شب لغزنده‌ترند
رانندگان در شب دیرتر عکس‌العمل نشان می‌دهند

Correct!

Wrong!

هنگامی که یک خودرو منتظر است تا عابرانِ پیاده از خطِ عبورِ عابرِ پیاده، رد شوند، وظیفه‌ی رانندگان چیست؟
car is waiting to allow a pedestrian to cross at a marked crosswalk
باید منتظر بمانند؛ رانندگان نباید از خودروهایی در 30 متریِ خطِ عبورِ عابرِ پیاده، سبقت بگیرند
باید از سمتِ چپِ خودرو سبقت بگیرند
باید بوق زده تا خودرو حرکت کند
باید از سمت راست خودرو سبقت بگیرند

Correct!

Wrong!

اگر راننده‌ای پس از تصادف، در صحنه نماند، چند امتیازِ منفی دریافت خواهد کرد؟
driver fails to remain at the scene of a collision
7 امتیازِ منفی
5 امتیازِ منفی
4 امتیازِ منفی
10 امتیازِ منفی

Correct!

Wrong!

علامتِ دست برایِ گردش به چپ چیست؟
Arm straight out the window
دستِ خود را به صورتِ افقی از خودرو بیرون آورید
حرکتِ دَوَرانیِ دست
دستِ خود را از خودرو بیرون آورده و از آرنج به طرفِ بالا خم کنید
دستِ خود را از خودرو بیرون آورده و از آرنج به طرفِ پایین خم کنید

Correct!

Wrong!

پدیده‌ی هایدروپلِینینگ  که می‌تواند باعثِ سُر خوردنِ خودرو شود، چه هنگام رخ می‌دهد؟
Hydroplaning
لاستیک‌های خودرو بر رویِ سطحِ آب حرکت می‌کنند، همانندِ اسکی رویِ آب
لاستیک‌های خودرو پنچر می‌شوند
خودرو در مسیر با یخِ شفاف مواجه می‌شود
فشارِ لاستیک‌هایِ خودرو خیلی زیاد باشد

Correct!

Wrong!

هنگامِ دور زدن، ابتدا راننده بایستی متوجهِ چه چیزی شود؟
deciding to make a U turn
تابلوهایِ راهنمایی‌ورانندگی
شرایطِ آب‌وهوایی
شعاعِ گردشِ خیابان
ارتفاعِ جدول‌هایِ خیابان

Correct!

Wrong!

حداقل فاصله‌ای که رانندگان، می‌بایست از خودروهایِ اضطراری که وسایلِ سمعی و بصریِ خود را به کار انداخته اند، حفظ کنند، چقدر است؟
distance drivers must maintain from an emergency vehicle
150 متر
50 متر
100 متر
250 متر

Correct!

Wrong!

......در هر تقاطعی هنگامِ گردش به چپ یا راست
intersection where you want to turn left or right
همه‌ی گزینه‌ها، صحیح اند
اگر قصدِ گردش به چپ را دارید، می‌بایست منتظر مانده تا جریانِ ترافیکی که به شما نزدیک می‌شود، عبور کند
اگر قصدِ گردش به چپ یا راست را دارید، می‌بایست منتظرِ عبورِ عابرِ پیاده شوید
اگر قصدِ گردش به راست را دارید، می‌بایست نقاطِ کور را، برایِ دوچرخه‌سوارانی که از عقب می‌آیند، بررسی کنید

Correct!

Wrong!

در زمانِ آب‌وهوایِ نامناسب مانند باران، برف و دود و مه، چراغ‌هایِ جلویِ خودرو باید در چه حالتی باشند؟
poor weather conditions
نورِ پایین
اهمیتی ندارد، فقط چراغ‌های جلو روشن باشند
در این شرایط، چراغ‌هایِ جلو نباید روشن باشند
نورِ بالا

Correct!

Wrong!

:قوانین برایِ دارندگانِ گواهی‌نامه‌ی جی1 و جی2 شامل
Rules for both G1 & G2
همه‌ی گزینه‌ها، صحیح اند
رانندگان در صورتِ مصرف الکل نباید با وسایلِ نقلیه‌ی موتوری رانندگی کنند
میزانِ الکل در خونِ رانندگان می‌بایست صفر باشد
تمامِ سرنشینانِ خودرو می‌بایست کمربندِ ایمنی را بسته باشند

Correct!

Wrong!

جریمه‌ی استفاده نکردن از صندلیِ کودک و یا صندلیِ کمکی، طبقِ قانون، چیست؟
child car seat or booster seat
تا سقفِ 1000 دلار جریمه‌ی نقدی و دو امتیازِ منفی
سه امتیازِ منفی
چهار امتیازِ منفی
تا سقفِ 1500 دلار جریمه‌ی نقدی و سه امتیازِ منفی

Correct!

Wrong!

.اشیائی که در آینه‌های بغل و آینه‌ی وسطِ خودرو دیده نمی‌شوند، گفته می‌شود که .......... خودرو هستند
Blind spot
نقطه‌ی کور
منطقه‌ی خطر
منطقه‌ی امن
منطقه‌ی تاریک

Correct!

Wrong!

دارندگانِ گواهی‌نامه‌های درجه‌بندی‌شده، از راندنِ خودرو در چه موردی، از رانندگی منع می‌شوند؟
هنگامِ مصرفِ هر میزان الکل
در تمامیِ ساعاتِ روز
هنگامی که میزانِ الکل در خون بیشتر از 08/0% (.08 %) باشد
بدونِ همراهیِ سرپرست یا ناظر

Correct!

Wrong!

:قبل از در آمدن از حالتِ پارک
Before moving from a parked position
همیشه راهنما زده و آینه‌ها و نقاطِ کورِ ترافیکی را بررسی کنید؛ فقط در صورتی که شرایط ایمن بود به جریان بپیوندید
آمد و شدِ دیگر خودروها را بررسی کرده و بعد به جریان بپیوندید
بلند بوق زده و به سرعت به جریان بپیوندید
راهنما زده و به جریان بپیوندید

Correct!

Wrong!

با صرف نظر از وجودِ تابلویِ محدودیتِ سرعت، حداکثر سرعتِ مجاز در بزرگراه‌هایِ خارج از شهر، شهر کوچک و روستا یا مناطقِ مسکونی چقدر است؟
maximum speed limit allowed on a highway outside a city
80 کیلومتربرساعت
100 کیلومتربرساعت
60 کیلومتربرساعت
50 کیلومتربرساعت

Correct!

Wrong!

........اگر می‌خواهید به سمتِ چپ، دنده عقب بروید
reversing to the left
بدن و سرِ خود را، به سمتِ چپ چرخانده، و از شانه‌ی چپِ خود، نگاه کنید
بدن و سرِ خود را، به سمتِ راست چرخانده، و از شانه‌ی راستِ خود، به عقب نگاه کنید

Correct!

Wrong!

نزدیک ترین فاصله ای که راننده می‌تواند از شیر آتش‌نشانی پارک کند، چقدر است؟
3 متر
5 متر
2 متر
6 متر

Correct!

Wrong!

:هنگامی که خودرویِ دیگری، قصدِ سبقت گرفتن از شما را دارد
another vehicle attempts to pass
راننده می‌بایست به سمتِ راست رفته و اجازه‌ی سبقت بدهد
راننده می‌بایست شتاب گرفته، تا احتیاجی به سبقت گرفتن نباشد
راننده می‌بایست به آرامی ترمز گرفته تا به راننده‌یِ دیگر بفهماند که سبقت نگیرد
راننده باید به سمتِ چپ رفته و اجازه‌ی سبقت ندهد

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Farsi Rules 3

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading...

ADVERTISEMENT