آزمونِ آزمایشیِ جی1 – قوانین 2

آزمونِ آزمایشیِ رایگانِ برای رانندگانِ انتاریو. این بخش از سوالاتِ آسان و قابل‌فهم، صرفاً به منظورِ تمرین و آمادگیِ شما، برای آزمونِ جی1 انتاریو و آیین‌نامه‌یِ راهنمایی‌ورانندگی، طراحی شده است. لطفا به خاطر بسپارید که آزمون‌ها، فقط برای تمرین و آمادگیِ شماست، و سایتِ ما، هیچ گونه تضمینی، در قبالِ قبول شدن یا نشدن شما در آزمون اصلی جی1 نمی‌دهد. اگرچه، نمونه سوالاتِ ما، جامع و فراگیر است و قبل از آزمونِ اصلی، حداکثرِ آمادگی را، در شما ایجاد می‌کند

قوانین 3

RL3-12

........در شرایطِ آب‌وهواییِ مساعد، رانندگان می‌بایست فاصله‌‌یِ ایمنی خود را، با خودرویِ جلویی حفظ کنند، که این فاصله حداقل

a.
b.
c.
d.

Question 1 of 40

RL3-3

اگر در بزرگراه‌هایِ مجموعه‌یِ 400 ، خودرویی از کار بیوفتد، راننده موظف به انجامِ چه کاری است؟

a.
b.
c.
d.

Question 2 of 40

RL3-19

هنگامِ رویارویی با خودرویی که نورِ بالا را، روشن کرده و به شما نزدیک می‌شود، باید چه کار کرد؟

a.
b.
c.
d.

Question 3 of 40

RL3-38

 ......در هر تقاطعی هنگامِ گردش به چپ یا راست

a.
b.
c.
d.

Question 4 of 40

RL3-8

در زمانِ آب‌وهوایِ نامناسب مانند باران، برف و دود و مه، چراغ‌هایِ جلویِ خودرو باید در چه حالتی باشند؟

a.
b.
c.
d.

Question 5 of 40

RL3-21

:خطِ شکسته در سمتِ چپِ باند، یعنی

a.
b.
c.
d.

Question 6 of 40

RL3-39

.دور زدنِ سه‌فرمانه از .......... جاده آغاز می‌شود

a.
b.
c.
d.

Question 7 of 40

RL3-33

دارندگانِ گواهی‌نامه‌های درجه‌بندی‌شده، از راندنِ خودرو در چه موردی، از رانندگی منع می‌شوند؟

a.
b.
c.
d.

Question 8 of 40

RL3-34

حداقل فاصله‌ای که رانندگان، می‌بایست از خودروهایِ اضطراری که وسایلِ سمعی و بصریِ خود را به کار انداخته اند، حفظ کنند، چقدر است؟

a.
b.
c.
d.

Question 9 of 40

RL3-14

:قبل از در آمدن از حالتِ پارک

a.
b.
c.
d.

Question 10 of 40

RL3-9

:هنگامی که در سراشیبی پارک کرده‌اید

a.
b.
c.
d.

Question 11 of 40

RL3-20

هنگامی که یک خودرو منتظر است تا عابرانِ پیاده از خطِ عبورِ عابرِ پیاده، رد شوند، وظیفه‌ی رانندگان چیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 12 of 40

RL3-13

با صرف نظر از وجودِ تابلویِ محدودیتِ سرعت، حداکثر سرعتِ مجاز در بزرگراه‌هایِ خارج از شهر، شهر کوچک و روستا یا مناطقِ مسکونی چقدر است؟

a.
b.
c.
d.

Question 13 of 40

RL3-15

هنگامی که از یک سراشیبی پایین می‌آیید، بهترین و مطمئن‌ترین کار چیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 14 of 40

RL3-23

هنگامِ دور زدن، ابتدا راننده بایستی متوجهِ چه چیزی شود؟

a.
b.
c.
d.

Question 15 of 40

RL3-40

 ........اگر می‌خواهید به سمتِ چپ، دنده عقب بروید

a.
b.

Question 16 of 40

RL3-37

علامتِ دست برایِ گردش به چپ چیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 17 of 40

RL3-31

اگر راننده‌ای پس از تصادف، در صحنه نماند، چند امتیازِ منفی دریافت خواهد کرد؟

a.
b.
c.
d.

Question 18 of 40

RL3-35

پدیده‌ی هایدروپلِینینگ  که می‌تواند باعثِ سُر خوردنِ خودرو شود، چه هنگام رخ می‌دهد؟

(hydroplaning)

a.
b.
c.
d.

Question 19 of 40

RL3-6

چه هنگامی توصیه می‌شود که از چراغِ کنار استفاده کرد؟

a.
b.
c.
d.

Question 20 of 40

RL3-2

:در هر شرایطی، راننده می‌بایست سرعتی داشته باشد، که به او اجازه دهد

a.
b.
c.
d.

Question 21 of 40

RL3-4

نزدیک ترین فاصله ای که راننده می‌تواند از شیر آتش‌نشانی پارک کند، چقدر است؟

a.
b.
c.
d.

Question 22 of 40

RL3-1

هنگامِ کسبِ 15 امتیازِ منفی، گواهینامه‌یِ راننده به مدتِ 30 روز تعلیق می‌گردد. پس از اتمامِ دوره‌یِ تعلیق، تعدادِ امتیازِ منفی که به راننده‌‌‌‌‌ی دارنده‌ی گواهینامه دائم تعلق می‌گیرد به عدد .......... کاهش میابد.

a.
b.
c.
d.

Question 23 of 40

RL3-24

:قوانین برایِ دارندگانِ گواهی‌نامه‌ی جی1 و جی2 شامل

a.
b.
c.
d.

Question 24 of 40

RL3-5

.سُر خوردن، معمولا نتیجه‌یِ .......... است

a.
b.
c.
d.

Question 25 of 40

RL3-18

علائم دست برای کم کردن سرعت و یا توقف چیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 26 of 40

RL3-28

:رانندگانی که هنگامِ درخواستِ پلیس، موفق به انجامِ تستِ تنفسی و یا نمونه‌ی خون، نشده‌اند و یا اینکه از انجامش سرباز زده‌اند

a.
b.
c.
d.

Question 27 of 40

RL3-16

 ......رانندگان موظفند که در هنگامِ رانندگی در شب، نورِ پایین خودرویِ خود را روشن کنند، اگر

a.
b.
c.
d.

Question 28 of 40

RL3-22

:به جز در مواقعی که رانندگان قصدِ سبقت گرفتن و یا گردش به چپ را دارند؛ راننده می‌بایست

a.
b.
c.
d.

Question 29 of 40

RL3-7

:اگر لاستیکِ خودرو بترکد، راننده می‌بایست

a.
b.
c.
d.

Question 30 of 40

RL3-30

رانندگان هنگامِ خروج از آزادراه، موظف به انجامِ چه کاری اند؟

a.
b.
c.
d.

Question 31 of 40

RL3-17

 ......رانندگی با حداکثرِ سرعتِ مجاز در شب خطرناک‌تر از روز است؛ زیرا

a.
b.
c.
d.

Question 32 of 40

RL3-29

شهروندانِ انتاریو چه مدت زمان مهلت دارند تا خودرویِ خود را ثبت کنند؟

a.
b.
c.
d.

Question 33 of 40

RL3-32

اگر یکی از لاستیک‌هایِ جلو، پنچر شود، خودرو به کدام سمت کشیده می‌شوید؟

a.
b.
c.
d.

Question 34 of 40

RL3-27

.اشیائی که در آینه‌های بغل و آینه‌ی وسطِ خودرو دیده نمی‌شوند، گفته می‌شود که .......... خودرو هستند

a.
b.
c.
d.

Question 35 of 40

RL3-10

:هنگامی که خودرویِ دیگری، قصدِ سبقت گرفتن از شما را دارد

a.
b.
c.
d.

Question 36 of 40

RL3-25

رانندگان، قبل از ورود از جاده‌ی فرعی به بزرگراه، باید چه کار کنند؟

a.
b.
c.
d.

Question 37 of 40

RL3-26

:هنگامی که علامتِ قرمزِ « X » در یک باند نمایش داده شده

a.
b.
c.
d.

Question 38 of 40

RL3-11

:اگر چرخ‌هایِ خودرو از جاده منحرف شوند، راننده می‌بایست

a.
b.
c.
d.

Question 39 of 40

RL3-36

جریمه‌ی استفاده نکردن از صندلیِ کودک و یا صندلیِ کمکی، طبقِ قانون، چیست؟

a.
b.
c.
d.

Question 40 of 40


 

.تیمِ توسعه‌یِ ما، این موتورِ آزمونِ آنلاینِ قدرتمند را، ساخته اند، تا به شما، در آماده‌شدنِ سریع، برای آزمونِ آیین‌نامه‌ی راهنمایی‌ورانندگی انتاریو، کمک کند

تمامِ آزمون‌هایِ جی1 انتاریو موجود در این سایتِ آنلاین، رایگان می‌باشد. شما می‌توانید هر چقدر که مایلید از آنها بهره‌مند شوید. لطفا فراموش نکنید که صفحه‌یِ ما را در فیسبوک لایک کنید، همان‌طور که قبلا هم افرادِ زیادی این کار را کرده اند، و همچنین وبسایتِ ما را به دوستانِ خود معرفی کنید، تا آنها نیز بتوانند آزمونِ جی1 انتاریو را، به آسانی پشت سر بگذارند. به لطفِ آزمون‌هایِ دقیقِ تهیه‌شده، ما تا کنون توصیه‌نامه‌هایِ زیادی از رانندگانی که به کمکِ این آزمون‌ها، قادر به دریافتِ گواهی‌نامه‌یِ جی1 خود شده‌اند، دریافت کرده‌ایم. این وبسایت به دلیل ارائه‌ی نمونه سوالات با کیفیت و رایگان توانسته در میان دیگر وبسایت‌ها خوش بدرخشد

.دستورالعمل: قبل از انجامِ آزمون‌ها، کتابِ رسمیِ راهنمایی‌ورانندگی انتاریو را، مطالعه کنید

Apnatoronto Address: 510 Curran Place #3706 Mississauga, Ontario L5B 0J8 Canada Phone: 905-812-2718 Business Email: [email protected]

©2020 apnatoronto.com

Log in with your credentials

Forgot your details?