آزمونِ آزمایشیِ جی1 – آزمون 1

تیمِ توسعه‌یِ ما، این موتورِ آزمونِ آنلاینِ قدرتمند را، ساخته اند، تا به شما، در آماده‌شدنِ سریع، برای آزمونِ آیین‌نامه‌ی راهنمایی‌ورانندگی انتاریو، کمک کند.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
I am turning right
می‌خواهم به سمتِ راست، بپیچم
می‌خواهم به سمتِ چپ، بپیچم
می‌خواهم سرعتم را کم کنم یا متوقف شوم
می‌توانید از من سبقت بگیرید

Correct!

Wrong!

Do not turn left at the intersection
در تقاطع، به چپ نپیچید
در تقاطع، به راست نپیچید
به تقاطعِ مخفی نزدیک می‌شوید
به مانع نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

school zone
به شما هشدار می‌دهد که به منطقه‌ی مدرسه، نزدیک می‌شوید
تابلوی راهنما برای کودکان
کودکان، در منطقه‌ی مسکونی، در حال بازی اند
تابلوی منطقه‌ی زمینِ بازی

Correct!

Wrong!

Divided highway begins
شروعِ جداکننده؛ مانع، جریانِ ترافیکیِ هر دو جهت را، از هم جدا می‌کند
پایانِ جدا کننده
به پلِ باریک نزدیک می‌شوید
جاده در دستِ ساختمان است

Correct!

Wrong!

I am turning left
می‌خواهم به سمتِ چپ، بپیچم
می‌خواهم به سمتِ راست، بپیچم
می‌خواهم سرعتم را کم کنم یا متوقف شوم
می‌خواهم متوقف شوم

Correct!

Wrong!

Two lanes ahead: both lanes travel in the same direction
به دو باند نزدیک می‌شوید؛ هر دو باند، در یک جهت حرکت می‌کنند
جاده ادغام می‌شود
جاده به راست می‌پیچد
جاده به چپ می‌پیچد

Correct!

Wrong!

Snowmobiles cross this road
محلِ عبورِ ماشینِ برف‌پیما
احتیاط: محلِ عبورِ حیوانات
پارک کردنِ دوچرخه مجاز است
به پارکینگِ ماشینِ برف‌پیما نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

Winding road ahead
به پیچ‌های پی‌در‌پی نزدیک می‌شوید
به تقاطعِ مخفی نزدیک می‌شوید
هنگام بارندگی، جاده لغرنده است
جاده باریک می‌شود

Correct!

Wrong!

Speed limit changes ahead
محدودیت سرعت، تغییر می‌کند
پایانِ محدوده‌ی 50 کیلومتربرساعت
محدودیت سرعت برای منطقه‌ی مدرسه‌ی روستایی
حداکثر سرعتِ مجاز، از این تابلو، تا تابلوی بعدی، 50 کیلومتربرساعت است

Correct!

Wrong!

Railway crossing ahead
به تقاطع راه‌آهن نزدیک می‌شوید
به تقاطعِ چهارجهته نزدیک می‌شوید
به منطقه‌ی بیمارستانی نزدیک می‌شوید
به محلِ عبورِ عابرِ پیاده نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

Destination board
تابلوی راهنمای مسیر، مسیرها را، به سمتِ شهرهای نزدیک، نشان می‌دهد
منطقه‌ی مدرسه، مراقب کودکانِ در حال بازی، باشید
تفرجگاه
تابلوی کنترل کننده‌ی عبور و مرورِ عابرانِ پیاده

Correct!

Wrong!

Permissive sign
تابلوی اجازه دهنده
مسیر وسایل نقلیه‌ی سنگینِ بزرگ
ورودِ وسایل نقلیه‌ی سنگین ممنوع
مسیر وسایل نقلیه‌ی سنگین

Correct!

Wrong!

Sharp curves in the road
پیچ تند در جاده
خروجی از سمتِ راست
به محلِ عبورِ عابرِ پیاده نزدیک می‌شوید
به پیچ‌های پی‌در‌پی نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

The driver in this lane must turn right
راننده در این باند، باید به سمتِ راست بپیچد
تابلوی استفاده از باند، تمام گردش‌ها، از جمله به چپ را، مجاز می‌داند
از فلش تا گوشه، پارک ممنوع
پیش‌هشدار از خطر

Correct!

Wrong!

Traffic lights ahead. Slow down
به چراغ راهنمایی نزدیک می‌شوید. از سرعتِ خود بکاهید
تابلوی ایست (150مترِ دیگر)
تابلوی دست‌انداز (120مترِ دیگر)
به تقاطع راه‌آهن نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

Yield Sign
شما می‌بایست ابتدا به جریانِ ترافیکی در تقاطع یا نزدیکِ آن، اجازه‌ی عبور دهید
حق تقدم با شماست
به تقاطع راه‌آهن نزدیک می‌شوید
به منطقه‌ی مدرسه نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

Do not enter this road
ورود ممنوع
عبور ممنوع
از سمتِ چپ بِرانید
از سمتِ راست بِرانید

Correct!

Wrong!

Prohibited sign
تابلوی ممنوع کننده
به میدان نزدیک می‌شوید
فقط افرادِ همان منطقه اجازه‌ی ورود دارند
خیابانِ ورود ممنوع

Correct!

Wrong!

You must come to a complete stop
شما می‌بایستی توقفِ کامل کنید
فقط هنگامی که وسایل نقلیه‌ی دیگر، نزدیک می‌شوند، توقف کنید
تابلوی دست‌انداز (150مترِ دیگر)
تابلوی ایست (150مترِ دیگر)

Correct!

Wrong!

Bump or uneven pavement on the road ahead
به دست‌انداز یا مسیرِ ناهموار نزدیک می‌شوید
به کارخانه نزدیک می‌شوید، از سرعتِ خود بکاهید
جاده در دستِ ساختمان است
پل یا دره‌گذر

Correct!

Wrong!

Slow moving vehicle
تردد با سرعتِ پایین؛ سرعتِ وسیله‌ی نقلیه‌ی پیشِ‌رو 40 کیلومتربرساعت یا کمتر، است
خیابانِ بُن بست
رعایتِ حق تقدم
به تابلوی ایست نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

Paved surface ends ahead
پایانِ جاده‌ی هموارشده
به پل نزدیک می‌شوید
جاده باریک می‌شود
به تقاطع نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

Road work ahead
کارگران مشغول کارند
تابلوی ساخت‌و‌ساز، به جای مامورِ پرچمدار
تابلوی تنظیم کننده، از سرعتِ خود بکاهید
به منطقه‌ی مدرسه نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

I am slowing or stopping
می‌خواهم سرعتم را کم کنم یا متوقف شوم
می‌توانید از من سبقت بگیرید
می‌خواهم به سمتِ راست، بپیچم
می‌خواهم به سمتِ چپ، بپیچم

Correct!

Wrong!

Slow traffic on multi-lane roads must keep right
در جاده‌های چندبانده، خودروهای با سرعتِ پایین، باید از سمتِ راست حرکت کنند
احتیاط: محلِ عبورِ اتوبوسِ مدرسه
تابلوی خط‌کشی عبورِ دانش‌آموزان
تقاطعِ وسایلِ نقلیه‌ی مدرسه

Correct!

Wrong!

Passing permitted
سبقت مجاز است
جاده‌ی دوطرفه
مسابقاتِ خیابانی مجاز است
پارکِ دوبل مجاز است

Correct!

Wrong!

Do not stop in the area between the signs
در محدوده‌ی مابین این تابلوها، توقف نکنید
ورود به تقاطع، ممنوع
وسایل نقلیه‌ای که از مسیرهای نشان‌داده‌شده وارد می‌شوند می‌بایست، توقف کنند
نیازی به توقف برای تابلوهای توقف در مسیرهای نشان‌داده‌شده نیست

Correct!

Wrong!

Keep to the right of the traffic island
از سمتِ راستِ مانع، بِرانید
جاده ابتدا به سمتِ راست، و سپس به سمتِ چپ می‌پیچد
به پیچ‌های پی‌در‌پی نزدیک می‌شوید
می‌توانید از سمتِ راستِ جریانِ ترافیکی عبور کنید

Correct!

Wrong!

Sharp turn or bend in the road
چرخش تند و شدید در جاده، در جهتِ فلش
خطر، پایانِ جاده
از سمتِ چپ بِرانید
به پیچ‌های پی‌در‌پی نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

U-turn Sign
دور زدن ممنوع
گردش به چپ، مجاز نیست
گردش به راست، مجاز نیست
هنگام بارندگی، جاده لغرنده است

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Farsi Signs 1

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading...

ADVERTISEMENT