آزمونِ آزمایشیِ جی1 – آزمون 2

تیمِ توسعه‌یِ ما، این موتورِ آزمونِ آنلاینِ قدرتمند را، ساخته اند، تا به شما، در آماده‌شدنِ سریع، برای آزمونِ آیین‌نامه‌ی راهنمایی‌ورانندگی انتاریو، کمک کند.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Right lane ends ahead
باندِ سمتِ راست تمام می‌شود
به تقاطعِ مخفی نزدیک می‌شوید
به شیبِ تند نزدیک می‌شوید
به محلِ عبورِ عابرِ پیاده نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

Bicycle crossing ahead
محلِ عبورِ دوچرخه‌سوار
عبورِ دوچرخه‌سوار ممنوع
پارکینگِ دوچرخه
فقط عبور دوچرخه مجاز است

Correct!

Wrong!

Slight bend or curve in the road ahead
به پیچِ ملایم نزدیک می‌شوید
فقط می‌توانید به راست بپیچید
می‌توانید به سمتِ راست، بپیچید
به پیچ‌های پی‌در‌پی نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

Stop sign ahead
به تابلوی ایست نزدیک می‌شوید. از سرعتِ خود بکاهید
رعایتِ حق تقدم
خیابانِ بُن بست
به وسائل نقلیه‌ی کُندرو نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

Do not turn right when facing a red light
در تقاطع، هنگامی که چراغ قرمز است، به راست نپیچید
به راست نپیچید
فقط می‌توانید به راست بپیچید
به چپ نپیچید

Correct!

Wrong!

Intersection ahead
به تقاطع نزدیک می‌شوید. فلش، بیانگرِ حق تقدم است
جاده‌ی دوطرفه
جاده‌ی یک‌طرفه
به مانع نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

There may be water flowing over the road
احتمالِ وجودِ آب، در سطح جاده، وجود دارد
احتیاط: به پل، نزدیک می‌شوید
به منطقه‌ی کوهستانی، نزدیک می‌شوید
به منطقه‌ی در حال ساختمان، نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

Reverse curve left
به انحنای جاده، نزدیک می‌شوید (ابتدا به چپ، سپس به راست)
فقط می‌توانید به راست بپیچید
فقط می‌توانید به چپ بپیچید
به چپ نپیچید

Correct!

Wrong!

Pavement is slippery when wet
هنگام بارندگی، جاده لغرنده است. با سرعتِ پایین و با احتیاط برانید
به منطقه‌ی سبقت ممنوع نزدیک می‌شوید
به دست‌انداز نزدیک می‌شوید
به پیچ‌های پی‌در‌پی نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

Traffic may travel in one direction only
حرکت، فقط در یک جهت، مجاز است
به سمتِ راست، نپیچید
پایانِ جاده‌ی دوطرفه
شروعِ جاده‌ی دوطرفه

Correct!

Wrong!

Do not turn left during the times shown
در زمان‌های تعیین‌شده، به چپ نپیچید
در زمان‌های تعیین‌شده، به راست نپیچید
فقط در زمان‌های تعیین‌شده، می‌توانید به چپ بپیچید
دور زدن ممنوع

Correct!

Wrong!

Flashing lights on the arrows show the direction to follow
چراغ‌های چشمک‌زن روی فلش، نشان‌دهنده‌ی مسیر می‌باشند
فقط می‌توانید به راست بپیچید
فقط می‌توانید به چپ بپیچید
به راست نپیچید

Correct!

Wrong!

Do not park in the area between the signs
از پارک کردن، مابینِ تابلوهای مذکور، خودداری نمایید
پارکینگ رایگان
مابینِ تابلوهای مذکور پارک کنید
پارکینگ محدود

Correct!

Wrong!

No pedestrians allowed on this road
عبورِ عابرِ پیاده ممنوع
ورود ممنوع
پایانِ خطِ عابرِ پیاده
محلِ عبورِ عابرِ پیاده

Correct!

Wrong!

Construction work one kilometre ahead
یک کیلومترِ دیگر، جاده در دستِ ساختمان است
کارگران مشغول کارند
باند بسته می‌شود
شروعِ منطقهِ ساخت و ساز

Correct!

Wrong!

Dangerous goods prohibited
عبور و مرورِ وسایل حاملِ محموله‌ی خطرناک ممنوع
پارک ممنوع
ورود ممنوع
عبور ممنوع

Correct!

Wrong!

Deer regularly cross this road; be alert for animals
گوزن‌ها، مرتباً از این مسیر رد می‌شوند؛ مراقبِ حیوانات باشید
به باغ‌وحش نزدیک می‌شوید
به مناظر زیبا نزدیک می‌شوید
به مرکزِ حفاظت از حیوانات نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

Do not pass on this road
سبقت ممنوع
جاده یک-طرفه
پارک ممنوع
ورود ممنوع

Correct!

Wrong!

Do not drive through the intersection
از تقاطع گذر نکنید
به چپ نپیچید
در صورتِ عدمِ وجودِ مانع، از تقاطع گذر کنید
عبور مستقیم مجاز است

Correct!

Wrong!

Share the road with oncoming traffic
جاده را، با جریانِ ترافیکِ مقابل، به اشتراک بگذارید
شروعِ جاده‌ی دوطرفه
جاده‌ی دوطرفه
پایانِ جاده‌ی دوطرفه

Correct!

Wrong!

Steep hill ahead
به شیبِ تند نزدیک می‌شوید، با دنده‌ی پایین حرکت کنید
به ایست‌و‌بازرسی نزدیک می‌شوید
500 فوتِ دیگر، جاده تمام می‌شود
به دست‌انداز نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

Dead end
بُن‌بست
توقف ممنوع
منطقه‌ی در حال ساختمان
به تقاطع راه‌آهن نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

No bicycles allowed on this road
عبور دوچرخه‌سوار در این جاده ممنوع
دوچرخه‌ی خود را، اینجا رها نکنید
دوچرخه مجاز نیست، مگر با دارا بودنِ اجازه‌نامه‌ی معتبر
می‌توانید دوچرخه‌ی خود را، اینجا پارک کنید

Correct!

Wrong!

The lane is only for two-way left turns
باند فقط مخصوصِ رانندگانی از هر دو جهتِ جریانِ ترافیکی است، که قصدِ گردش به چپ را دارند
به جاده‌ی دوطرفه نزدیک می‌شوید
پایانِ جاده‌ی دوطرفه
شروعِ جاده‌ی دوطرفه

Correct!

Wrong!

Pavement narrows ahead
جاده باریک می‌شود
به تقاطعِ مخفی نزدیک می‌شوید
به خیابانِ یک طرفه نزدیک می‌شوید
شروعِ جداکننده

Correct!

Wrong!

Roundabout ahead
به میدان نزدیک می‌شوید. از سرعتِ خود بکاهید
خطر نزدیکی به حاشیه‌ی جاده
پیچِ تند
اگر در باندِ سمتِ راست باقی بمانید، از جاده خارج می‌شوید

Correct!

Wrong!

Dangerous goods route
مسیرِ عبور و مرورِ وسایل حاملِ محموله‌ی خطرناک
پارک کردن، مجاز است
راهِ مخصوص عبور و مرورِ کامیون
عبور آزاد

Correct!

Wrong!

Road branching off ahead
جاده منشعب می‌شود
به بُن‌بست نزدیک می‌شوید
سمتِ راست، بُن‌بست است
به فرعیِ مخفی نزدیک می‌شوید

Correct!

Wrong!

Divided highway ends
پایانِ جداکننده
شروعِ جداکننده
به پلِ باریک نزدیک می‌شوید
جاده در دستِ ساختمان است

Correct!

Wrong!

Watch for pedestrians
مراقب عابرانِ پیاده بوده و مسیر را با آنها، به اشتراک بگذارید
عبورِ عابرِ پیاده مجاز نیست
به منطقه‌ی مدرسه نزدیک می‌شوید
فقط عبورِ عابرِ پیاده مجاز است

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Farsi Signs 2

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading...

ADVERTISEMENT